Posten Norge AS, her etter nevnt Posten, fortsetter sitt korstog mot postakseeierne på tross av at de tapet et gruppesøksmål i 2014. Posten anket ikke lagmannsrettsdommen, så den er rettskraftig. Saken gjaldt Postens krav om flytting av postkassene til et samlestativ. Domstolen gikk grundig gjennom de daværende konsesjonsvilkårene, og konkluderte med at Postens hovedoppgave er å besørge utlevering av postsendinger til alle mottakernes postadresser i umiddelbar nærhet til bosted/fysisk bosted. Det vil si på nærmeste portstolpe eller egnet innredning til boligen. Selv om konsesjonsvilkårene nå er opphevet og erstattet med lov og forskrift (lov om posttjenester), tok lovrevisjonen ikke sikte på å endre på den tidligere rettstilstanden. I lovforarbeidene (prop.109 L (2014-2015), s. 72, uttales det " leveringspliktig tilbyder kan «anmode» eier av utleveringspostkasse om å flytte utleveringspostkassen til «egnet sted … Utgangspunktet er dermed at det er opp til den enkelte postmottaker selv å bestemme plasseringen av utleveringspostkassen. Dette innebærer at leveringspliktig tilbyder ikke kan pålegge, men bare anmode, om flytting av postkassen".  Videre heter det i Innst. 314 (2014-2015) s. 15 at "Eier eller bruksberettiget av fast, helårig bolig eller næringseiendom skal oppstille utleveringspostkasse eller tilsvarende for mottak av postsendinger til eiendommens postmottakere. Leveringspliktig tilbyder kan anmode eier av utleveringspostkasse om å flytte utleveringspostkassen til egnet sted. Mine understrekninger.

Det innebærer at den henvisning Posten har til § 19 kun er en anmodningshjemmel og ikke en plikthjemmel. Som kjent må et hvert organ som handler på det offentliges vegne, ha et klart hjemmelsgrunnlag for å kunne pålegge borgerne noen plikter. § 19 er ikke en slik plikthjemmel.

Posten viser også til forskriftens § 11. For det første kan forskriften ikke være i strid med lovhjemmelen, noe den faktisk er. For det andre er forskriftsteksten i § 11 identisk med ordlyden i den avsagte dom, nevnt ovenfor, og som da ble kjent ugyldig.

På tross av dette fortsetter altså Posten sitt korstog mot borgerne av dette land. I tillegg er Posten frekke nok til å true med å nekte å utlevere post, dersom postakseeierne ikke flytter postkassene sin til et felles postkassestativ på det sted Posten anviser.

Dersom Posten skulle gjøre alvor av trusselen med å nekte levering av post til huseiernes postkasse er dette å betrakte som grovt underslag/ tyveri, og er straffesanksjonert, også overfor den/de som medvirker til underslaget/tyveriet. Borgerne trenger ikke å finne seg i et slikt overgrep.

Posten viser også til at de er nødt til å drive kostnadseffektivt. Dette er direkte tullprat. Hvorvidt Posten driver kostnadseffektivt er fullstendig uinteressant for borgerne. Likeså om Posten gikk milliarder i årlig underskudd, er også dette totalt uinteressant for borgerne.

Posten eneste oppgave er å sørge for at kundene får sin post i postkassen. Dette er en statlig oppgave, som ikke er suspendert selv om Posten er et statlig aksjeselskap.

Dersom postkasseeierne mottar et krav fra Posten om å flytte postkassen til naboenes hagegjerde, kan denne naboen (og andre naboer) nekte å ha andres postkasser på sitt hagegjerde. Posten kan heller ikke kreve, under henvisning til at postkassen er privat eiendom, at postkasseeierne selv må påta seg kostnadene til innkjøp av nødvendige materialer og oppsett av fellesstativ. Posten har ikke hjemmelsgrunnlag til å kreve det, jfr. ovenfor.     

Det gjøres her oppmerksom på at postkasseeierne allerede har besørget og påtatt seg kostnader for oppsett av postkassen til sin egen eiendom (portstolpe, hagegjerdet, husvegg mv.), og således oppfylt sin plikt til å ha en egnet innredning for mottak av post.

Her bør alle gå sammen og til felles kamp mot Postens tyranni, og vise de forvirrede byråkratene om hvem som faktisk bestemmer. Også politikerne uansett nivå, må nå gripe fatt i saken og fortelle Posten hvor skapet skal stå.

Kanskje burde noe som har Facebook starte en landsomfattende aksjon om å flytte postkassene tilbake.