Kommentar til innlegg i iFinnmark 5. oktober 2018 om oppdrett i Frakkfjord.

Med forbehold om at Loppaordføreren er korrekt sitert, ønsker Frakkfjord Bygdelag å komme med noen innspill. Der hevder ordføreren at: «…det ikke er noen store forandringer i forhold til det som står i gjeldende avtale, trenger vi ikke å sette i gang noen ny konsekvensutredning.»

Bygdelaget har ikke greid å finne noen dokumentasjon på at det er utført noen form for konsekvensutredning for Frakkfjord i forbindelse med arealplanen fra 2002, eller på et senere tidspunkt, slik som ordføreren hevder i sitt innlegg. Norges Kystfiskarlag hevder også dette synspunktet gjennom sitt innspill til varsel om oppstart i brev til Rambøll. Vi er også ukjent med hvilken «gjeldende avtale» ordføreren viser til.

Regelverket er nå endret i forbindelse med ny forskrift i 2017 og stiller nå strengere krav til konsekvensutredning før godkjenning av oppstart av marine anlegg. Høstens oppmerksomhet i media om oppdrettsnæringens bruk av kjemisk lakselusmiddel, sykdomsutbrudd og brudd på regelverket i forhold til utslipp må tas med i vurderingen i denne saken.

Når man også tar i betraktning at det planlagte anlegget er mye større enn tidligere godkjent anlegg, stiller vi oss meget undrende til denne konklusjonen. Det kan ikke begrunnes i at: «Nå søker Grieg om dispensasjon om å komme i gang, i og med at Loppa ikke har fått i gang arealplanen ennå. Vi håper den skal være ferdig i 2021-2022, og Grieg har ikke lyst til å vente så lenge til den er på plass.» Er dette Griegs «snarvei inn» til et positivt politisk vedtak som går i oppdrettsnæringas favør?

Frakkfjord Bygdelag sendte 21. juni 2018 inn klage på saksgangen i denne saken til Loppa kommune. Det har per 8. oktober ikke kommet svar fra kommunen som dermed bryter Forvaltningslovens bestemmelser. Dette er et overtramp i forhold til grunnleggende demokratiske rettigheter. Fylkesmannen i Finnmark er kontaktet i sakens anledning.

Hvorfor ønsker ikke politisk ledelse et kunnskapsgrunnlag å fatte et vedtak på?

Vi forventer at politikerne i Loppa tar ansvar for det marine miljøet i Frakkfjord og Lopphavet, og legger planene om oppdrettsanlegg i Frakkfjord på is til en konsekvensutredning, og dermed et kunnskapsgrunnlag, er på plass. Først da vil alle sider av en så viktig sak bli belyst og det kan fattes et vedtak på dette grunnlag. Dette vil være en fordel for alle innbyggerne og de som er eiere av eiendommer i kommunen på lang sikt.