En artikkel i Finnmarken 18. desember refereres utsagn som gir inntrykket at naturovervåkningssystemet COAT medfører skjemmende installasjoner nær turruter og mer motorisert ferdsel på barmark i Varangerhalvøya nasjonalpark. Dette må korrigeres.

For det første, vil COAT (Klima-økologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra) ikke medføre barmarkskjøring i nasjonalparken. På barmark vil COAT-personell ferdes til fots. For det andre, er det lagt vekt på at installasjonene i overvåkningssystemet – som feltstasjon og værstasjoner - i minst mulig grad skal være til sjenanse. En feltstasjonen i hytteformat vil samlokaliseres med en eksisterende hytte for å minimere inntrykket av ny bebyggelse. Plasseringene av værstasjonene tar hensyn til at de skal gjøre representative målinger av klimaet, samtidig som de i minst mulig grad skal synes for turgåere. Synligheten minkes ved at værstasjonene er trukket bort fra de mest brukte vandringsrutene i nasjonalparken.

Ifølge prognosene vil nasjonalparker på Svalbard og på Varangerhalvøya være blant de naturområdene i Europa som blir mest påvirket av klimaendringene. Derfor er det bevilget betydelige statlige midler for å etablere overvåkningssystemet COAT begge steder. COAT skal dokumentere hvordan og hvorfor naturen endres. Denne dokumentasjonen skal komme berørte næringer, forvaltningsinstanser og allmenheten til gode.

COAT skal overvåke store deler av økosystemet året rundt – hele næringskjeder fra planter til rovdyr, lokalt viktige naturressurser som vilt og rein, arktisk biomangfold og økologiske sammenhenger av global verdi. Et viktig formål med Varangerhalvøya nasjonalpark er å sikre at disse verdiene forvaltes slik at de i størst mulig grad bevares for ettertiden. Dette forutsetter god overvåkning, særlig i en tidsalder der klimaendringene raskt kan true arktiske naturverdier. Dette er en viktig grunn til at COAT skal være i nasjonalparken.

COAT skal anvende moderne teknologi for å gi mest mulig presis dokumentasjon i tid og rom, bl.a. avanserte værstasjoner som måler klimaparametere som dyr og planter er mest følsomme for. I forhold til tradisjonell naturovervåkning vil nok COAT bety flere instrumenter som kan være synlige for folk, men samtidig langt færre manuelle målinger og dermed ferdsel av personell i terrenget som kan forstyrre planter og dyr. Det er lagt vekt på at installasjonene ikke skal være flere eller større enn det som skal til for å gi en solid vitenskapelig overvåking av klima og økosystem. De fleste av installasjonene er små og ligger spredt i terrenget hvor folk sjelden ferdes. Det er en klar målsetning at COATs synlige fotavtrykk skal være så lite som mulig. Sammenlignet med de gjennomgripende effektene klimaendringen forventes å ha på Varangernaturen i årene som kommer, vil dette overvåkningssystemets fotavtrykk være helt minimalt.