Spørsmål til Tana Ap om Fefo

Bilde av Jarl Hellesvik fra aid

Bilde av Jarl Hellesvik fra aid

Av
DEL

MeningerIfølge «Sagat» 30.1.19 foreslår Tana Ap at et representantskap, utnevnt av kommunene i Finnmark, skal velge de styremedlemmene i Fefo som Finnmark fylkeskommune velger i dag. (Sametinget velger den andre halvparten av styremedlemmene.)

Begrunnelsen til Tana Ap, er ifølge uttalelser fra Helga Pedersen (Ap) til «Sagat», blant annet at «I det nye fylkestinget vil Troms etter alle solemerker ha flertall, og disse skal ha avgjørende innflytelse over styresammensetningen i FeFo, valg av medlem til kontrollkomiteen, og disponering av eventuelt overskudd fra driften av FeFo. Da er vi langt borte fra at finnmarkingene skal være herrer i eget hus

Synspunktet i sitatet slutter EDL seg til.

Men da blir spørsmålet: Hvorfor gjelder ikke den samme logikken når det gjelder det forholdet at Sametinget velger halvparten av styremedlemmene i Fefo?

Sametinget er som kjent et rikspolitisk, etnokratisk organ hvor flertallet av representantene blir innvalgt av og blant personer som er bosatt utenfor Finnmark.

Dette spørsmålet synes vi at Tana Ap skal gi de som bor i Finnmark et klart svar på.

EDL fremmet allerede for ca. 10 år siden et forslag om at kommunene i Finnmark i fellesskap skal utnevne hele styret til Fefo. Vårt forslag går ut på at et representantskap som er oppnevnt av kommunene i Finnmark skal velge hele styret og vedta strategidokumenter om hvordan utmarka i Finnmark skal forvaltes. Styret i Fefo skal stå til ansvar overfor dette representantskapet. Vi har også foreslått at paragrafer i finnmarksloven som gir samiske interesser forrang, blir fjernet. Da vil forvaltningen kunne skje på etnisk, likeverdig grunnlag.

En slik ordning vil medføre at befolkningen i Finnmark blir «herrer i eget hus», og vil gi Fefo-styret og forvaltningen av utmarka i Finnmark, demokratisk legitimitet. 

En meningsmåling viser at et klart flertall av befolkningen i Finnmark ønsker en slik styringsmodell og en annen meningsmåling viser at dages styringsmodell har liten legitimitet

En slik ordning vil også medføre at samer som er bosatt i Finnmark, vil få større innflytelse over forvaltningen av grunnen i Finnmark enn gjennom dagens ordning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags