Monsterskolen i Båtsfjord? Hva i alle dager menes med det?

NY SKOLE: Sånn ser vinnerutkastet til den nye skolen ut. Politikerne må fortsatt vedta endelig utbygging før prosjektet realiseres.

NY SKOLE: Sånn ser vinnerutkastet til den nye skolen ut. Politikerne må fortsatt vedta endelig utbygging før prosjektet realiseres. Foto:

Av
DEL

LeserbrevPersonalet ved Nordskogen skole i Båtsfjord har i mange år vært tålmodige med tanke på de elendige arbeidsforholdene elever og ansatte jobber under. Krav i Arbeidsmiljøloven er ikke i nærheten av å bli oppfylt.

Det har i en årrekke blitt levert avvikmeldinger på feil og mangler ved bygget, mange av disse er ikke lukket og vil heller aldri bli det før vi får et nytt og funksjonelt skolebygg i Båtsfjord. Pr i dag drives Nordskogen skole på dispensasjon i påvente av ny skole. Hovedverneombudet i kommunen kan når som helst stenge skolen på grunn av alvorlige avvik i henhold til lover og forskrifter for offentlige bygg. Vi ser med bekymring på at enkelte folkevalgte politikere kommer med hårreisende påstander om at det skal; sitat fra Ifinnmark 31.01.19: bygges «en monsterskole som stadig færre ser behovet for» og at «man ikke lagde en tilstrekkelig god kartlegging av behov og ønsker fra nettopp brukerne før man begynte å tegne og planlegge.» Dette stemmer ikke med virkeligheten.

Vi har kartlagt behovene og ønskene i en årrekke. Vi har i de fem siste årene jobbet på ulike nivå i skolen og kommuneadministrasjonen med planlegging og utviklingsarbeid rundt sammenslåing av Nordskogen og Båtsfjord skole der behovet for bygging av ny skole har stått på dagsorden.

Båtsfjord kommune er i dag en av de siste gjenværende kommunene i Finnmark som ikke har nytt skolebygg. Bygningsmassen er fra 50, 60 og 70 tallet og oppfyller innlysende nok ikke dagens krav til å få et godt og funksjonelt arbeidsmiljø for elever og ansatte i samsvar med arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. Byggene setter klare begrensninger for hva som er mulig å få til innenfor rammene og kravene i lærerplanen for skolen. Læreplanarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid som skolen til enhver tid skal drive med stiller krav om varierte undervisningsmetoder, tilpasset opplæring, tidlig innsats, dybdelæring, digitale ferdigheter og digital infrastruktur som er umulig å få til på en hensiktsmessig måte med dagens bygningsmasse. Skolen har et enormt samfunnsmandat og det er nødvendig for skoleeier og politikere å sette seg inn i formålet med opplæringen for å forstå kompleksiteten i det hele. (Formålsparagrafen- Opplæringsloven § 1-1) https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/formalet-med-opplaringen/
 

Skolen skal fremme skaperglede, engasjement og utforskertrang. Vår oppgave er nå å rigge Båtsfjordskolen for framtiden. Våre barn og unge fortjener et nytt og moderne bygg som samlokaliserer tjenester som vil gjøre samarbeid mellom de ulike tjenestene og instansene lettere. De fortjener et bygg som er tilpasset dagens standarder hvor tidlig innsats, forebygging, tilpasset opplæring står i fokus, samt at kravene i opplæringsloven følges opp på en god måte. 

Vi som jobber i skolen har vært og er fremdeles med i en samspillsfase som har pågått over lang tid, med arkitekter, faglige og pedagogiske konsulenter. I samspillsfasen vil det være ulike syn på og meninger om hvordan arealene skal utformes. Det er avgjørende at alle blir hørt og får komme med innspill og ønsker. Mange av oss har vært på befaring av nye skolebygg i andre kommuner og fått høre erfaringer de har gjort seg, noe vi også har tatt med i våre innspill i denne fasen. Det er også viktig at vi som brukere tar inn over oss de mulighetene vi får til å prøve ulike pedagogiske tenkemåter og modeller som de nye, fleksible læringsarealene vil gi oss. Det er alt annet enn en «monsterskole» som planlegges. Det er, slik vi ser det, et bygg som ivaretar behovene og oppfyller kravene i opplæringsloven til varierte og fleksible læringsareal.

Vi ser også at det som nå endelig kan bli en realitet også i Båtsfjord, en ny skole, fremmer rekruttering til yrket, styrker fagmiljøet, vi beholder nye, unge dyktige lærere, skaper bolyst og viktigst av alt; barn og unge som har tro på framtiden og som ser at kommunen satser på best mulig kvalitet i opplæringen, slik at de står sterkt rustet til å møte fremtidens utfordringer, med økende krav til omstillingsdyktighet og evne til å se nye muligheter.

Den nye skolen i Båtsfjord blir et kraftsenter for kunnskap, læring og kultur. Vi gleder oss på vegne av alle barn og unge, dette fortjener de og hele Båtsfjords befolkning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags