De svakestes rett?

Hvilken retning går Vadsø kommune i, spør leder av Vadsølista, Bernt-Aksel Jensen og gir selv et svar.

Hvilken retning går Vadsø kommune i, spør leder av Vadsølista, Bernt-Aksel Jensen og gir selv et svar. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHvilken retning går Vadsø kommune i? Hva skal velges når budsjettet om en måned skal klubbes igjennom. Blir det de sterkestes rett, eller skal de svakeste bli hørt?

Jeg har tidligere skrevet om de vanskelige tider kommunen skal gjennom. Å måtte kutte budsjettet ned med nesten 29 millioner neste år, må gi smerte. En tornefull vei å gå, sa jeg. Og det blir det. Når vi vet at mesteparten av budsjettet til en kommune er bundet opp i driftskostnader som lønninger, oppvarming og vedlikehold av bygg, samt betaling av renter og avdrag, så er det ikke mange plasser å kutte uten at det merkes. Derfor blir det et retningsvalg – hva ønsker kommunen å prioritere – når klubba til ordfører faller og vedtaket er fattet.

Vadsølista er innvalgt med to medlemmer av kommunestyrets 25. I vårt valgprogram poengterte vi at de svakeste skal prioriteres. «Vi skal gi omsorg til de svakeste i vårt samfunn – de som trenger pleie og bli tatt vare på ut fra sin livssituasjon, slik at verdighet og respekt for enkeltmennesket opprettholdes», står det i vår avtale med velgerne. Den kontrakten har vi forsøkt å følge opp. Derfor er vår tenkning slik: Hva må vi gjøre for at vi ikke kutter tilbudet til de som trenger det mest. Kan vi organisere oss på en måte slik at tilbud opprettholdes, selv om vi endrer på struktur? Jeg tror det, og vet at vi kan. Men også det vil føre til protester. Men, vi opprettholder i alle fall tilbudene.

Allerede er det kommet innspill på rådmannens budsjettforslag. Både i tradisjonelle media og på sosiale medier. For eksempel sier småbarnsforeldre fra om hva dem synes om noen av forslagene som berører dem og barnehager. Og bra er jo det. Det vet vi politikere om deres syn når vi skal ta avgjørelser.

Men, det er flere som berøres av kutt og nedskjæringer. En gruppe vi sjelden og aldri hører noe fra. De som er kronisk og permanent syke og må ha hjelp. De som er psykisk funksjonshemmet, de med demenssykdom, de som har rus og psykiatriske problemer og de med alvorlige fysiske handikapp som må ha en tilrettelagt hverdag for å fungere. Her finnes en stor «taus gruppe» som ikke dominerer forsidene på avisene eller preger debatten i sosiale media. Om vi leser rådmannens budsjettforslag og kapittel: Helse, rehabilitering og omsorg (HRO), så aner vi hvilke utfordringer Vadsø har. Både med å gi et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud daglig, samt at bygningsmassen trenger utvikling for å imøtekomme behov som allerede er der, men ikke kan innfris i dag.

Med dette som bakteppe må vi ta grep som gjør at kommunens drift tilpasset de behov som er, utnytter kapasiteten som er bygd opp og fortsatt gir de tilbud vi forventer kommuner skal gi. Konkret betyr dette at vi må drøfte om kapasiteten på skolebyggene i Vadsø utnyttes fullt. Elevtallet går ned på alle trinn. Men kapasiteten på Vadsø barneskole og Vadsø ungdomsskole står ved lag. Spørsmålet blir da om det er fysisk rom for å flytte deler av skolen i Vestre Jakobselv (VJ) til de to skolebygg som er i byen. Det er fysisk plass og det er plass i klassene for å ta mot elevene fra VJ, sies det av flere. Det utredes nå å lage et oppvekstsenter i VJ hvor barnehage, SFO og skole er sammen i ett bygg. Kommunestyret har sagt at det er «et mål å etablere en 1–10 skole» i VJ. Med de endrede økonomiske rammer kommunen nå har blir spørsmålet: kan vi oppnå målet, eller må det endres. Jeg tror endring må til. I første omgang mener jeg oppvekstsenteret må endres til å gjelde 1–7 skole. Så overføres ungdomstrinnet til Vadsø. Det gir både økonomisk forbedring samtidig som elevene får et fullverdig skoletilbud.

Strukturendring kan også skje innen barnehagedrifta. Foruten VJ er det fem barnehager i Vadsø by. Barnetallet går ned, mens kapasiteten opprettholdes. Samtidig har kommunen frigjort Fossen skole som kan ombygges til barnehage og dermed frigjøre driftsmidler ved færre enheter. En utredning fra kommunestyret kommer hvor det planlegges å etablere inntil åtte avdelinger på Fossen. Det vil kunne frigjøre minst to av dagens barnehager, spare driftsmidler og samtidig opprettholde tilbudet. Samtidig som kommunen ikke blir sittende med et stort ubrukt skolebygg. Et par av dagens barnehager lar seg letter omsette enn Fossen skole.

Så hvor vil jeg med denne drøftinga? Jo tilbake til HRO. Min klare mening er at vi ikke kan nedlegge tilbud for de syke samtidig som vi ikke er villig til å bruke de muligheter kommunen har. I alle fall er ikke jeg villig til det. Skal aktivitetssenteret for rus og psykiatri nedlegges med de konsekvenser dette har for brukerne? Skal vi nedlegge en boenhet (7 beboere) på Bo og omsorgssenteret med de konsekvenser dette får for beboerne, pårørende og øvrig drift innen HRO. Skal vi nedlegge dagtilbudet for demenssyke med de konsekvenser dette får for den enkelte, familiene og drifta innen HRO. Mitt klare svar er NEI!

Derfor blir det et retningsvalg det kommunestyret gjør 20. desember. Dagens kommunestyre skal lage sitt siste budsjett for denne valgperiode. For Vadsølista og meg har det vært viktig at vi yter de tjenester som våre svakeste i kommunen absolutt trenger. Det er få som taler saken til denne gruppen. Vi vil derfor også denne gang stå på for de svakeste rett!

Bernt-Aksel Jensen

Leder av Vadsølista.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags