Den 19.juni 2015 trådte ny § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) i kraft. Samme dag trådte også ny § 4a i motorferdselforskriften i kraft. Etter de nye reglene er det kommunen selv som fastsetter løypene, mens det tidligere var fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret.

I april i år opphevet fylkesmannen i Finnmark Bardu kommunestyres vedtak om nye snøscooterløyper. Årsaken til at saken havnet hos Fylkesmannen i Finnmark, var at Fylkesmannen i Troms hadde påklaget flere av løypene i Bardu, og dermed var inhabil til å behandle saken. Fylkesmannen i Finnmark var derfor settefylkesmann i saken.

Vanligvis er fylkesmannen klageinstans, over vedtak fattet av kommunen. Her kan det minnes om forvaltningsloven § 34, hvor det i andre avsnitt, tredje setning står:

«Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn».

Når fylkesmannen i Troms velger å involvere seg som klager, istedenfor å holde seg til sin vanlige rolle som klageinstans, viser dette manglende respekt for det kommunale selvstyret. Tvert imot fremstår det som om fylkesmannen ikke klarer å gi slipp på makten de før hadde til å fastsette løyper.

I Vadsø er det nå en pågående sak, hvor Vadsø kommune har fattet vedtak om en ny snøscooterløype i kommunen. Det er kommet enkelte klager på vedtaket om ny løype. Hvem er en av klagerne? Jo, fylkesmannen i Finnmark! Igjen trer en fylkesmann ut av rollen som klageinstans, og inn i rollen som klager. Klagen bærer også preg av at man leter med lys og lykter for å finne formelle feil å angripe kommunens vedtak på. Det virker rett og slett som om fylkesmannen på forhånd har bestemt seg for å klage, for deretter å forsøke å finne noe å klage på.

Når fylkesmannen i Finnmark så blir inhabil til å behandle klagen over vedtaket om snøscooterløype i Vadsø, må det på nytt en settefylkesmann inn i bildet. Uten å foregripe begivenhetenes gang for mye, er det nok trygt å anta at dette blir fylkesmannen i Troms. Og da må det vel være fristende for fylkesmannen i Troms å si «takk for sist» til fylkesmannen i Finnmark, og oppheve Vadsø kommunes vedtak om ny snøscooterløype?

Kanskje burde fylkesmennene i både Troms og Finnmark fokusere mer på å behandle klager på kommunene, og mindre på å selv generere nye klager?  Dette ville også vist at de respekterer det kommunale selvstyret, og at de ikke opptrer som småkonger i fylket sitt!