På bakgrunn av at det er kommet fram informasjon i media rundt overskridelsene i investeringsregnskapet som kan feiltolkes ønsker jeg herved å gi en mer nyansert framstilling av hendelsesforløpet.

For investeringsregnskapet (ex finansielle investeringer) sett under ett er overskridelsen på 1,550,885. Ansvaret for denne overskridelsen ligger som i alle kommuner formelt hos administrasjonssjefen. Og hun tok også ansvar for dette under kommunestyremøtet 4 april.

I Finnmarken er jeg blitt feilsitert slik at mine uttalelser kan tolkes slik hen at hun ikke har informert meg om de forventede overskridelsen på ombyggingen på Asvo bygget, men det har hun imidlertid gjort i august i møte med teknisk og økonomisjefen. Men da ble det fra Teknisk sagt at denne overskridelsen ville bli nullet ut med en forventet underforbruk på asfaltering på helsesenteret, slik at økonomisjefen konkluderte med at det formelt sett ikke krever en budsjettregulering.

Det jeg henviste til er at jeg ikke er blitt informert om den totale overskridelsen på investeringsbudsjettet. Dette skyldes at det hos Teknisk i begynnelsen av januar 2018 så ut som om det totale investeringsbudsjettet skulle gå i null og at det av den grunn ikke ble laget en sak om budsjettregulering til kommunestyret i løpet av 2017.  Det påløp imidlertid uforutsette store kostnader på slutten av året som førte til overskridelsen. Administrasjonssjefen har derfor heller ikke vært klar over dette tidligere, så hun har på ingen måte holdt tilbake informasjon om dette. Men jeg mener at hun burde sørget for å være bedre informert gjennom året.

Jeg håper dette er oppklarende, og ber dere være forsiktig med å ta bruddstykker av framstillingen, da det igjen kan gi rom for misforståelser i forhold til et komplekst totalbilde, som jeg nå føler er viktig kommer fram.

Varangerbotn den 6/4-2018