«Nei, fylkeskommunene rigges ikke for fiasko – men styrkes slik at de kan ta et større ansvar»

Anne Karin Olli

Anne Karin Olli Foto:

Av
DEL

LeserbrevRigges vi for fiasko, spør Tommy Berg i et innlegg i iFinnmark 8. november. Nei, er det enkle svaret på dette. Regjeringen gjennomfører regionreformen som styrker fylkeskommunens ansvar for egen utvikling. Og vi vil vurdere å overføre enda flere næringspolitiske oppgaver.

Næringslivet i store deler av Nord-Norge går godt, og folk bor der verdiene er og skapes. Dette er en styrke vi skal bygge videre på. Derfor prioriterer regjeringen gode vilkår for næringslivet og tilgang på arbeidskraft og kompetanse. God infrastruktur, bredbånd og gode kommunale tjenester gir grunnlag for morgendagens distrikter. Tiltakssonen og ordningen med fritak for differensiert arbeidsgiveravgift videreføres. En aktiv utenriks- og handelspolitikk og EØS-avtalen sørger for tilgang til markeder for distriktsnæringer som fiskeri, havbruk, energi og reiseliv. Høsten 2020 vil vi legge fram en ny stortingsmelding om Nordområdene.

Samtidig gjennomfører vi en regionreform der vi overfører oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Jeg er nemlig helt enig med Berg i at det i fylkeskommunene finnes erfaring, kompetanse og ikke minst folk som kjenner næringslivet i fylkene sine godt. Denne kompetansen vil vi utnytte bedre. Derfor får fylkeskommunene økt ansvar innenfor områder som næringsutvikling, kompetanse, integrering, samferdsel, landbruk, folkehelse og friluftsliv.

Berg tar feil når han sier at fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler innen næring nærmest raderes ut. Vi overfører ytterligere oppdragsgiveransvar for næringspolitiske virkemidlene fra staten til fylkeskommunene. Fra 2020 samles bevilgningene til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling på én øremerket post. Troms og Finnmark fylkeskommune får omkring 120 millioner kroner fra denne posten. Det gir fylkeskommunen et vesentlig handlingsrom til å innrette næringspolitikken i sitt fylke – med et bredt spekter av ordninger som er etterspurt i næringslivet og som kan dokumentere gode resultater og effekter. At fylkeskommunene overtar statens ansvar for ytterligere ordninger gir fylkeskommunene bedre muligheter til å forme innsatsen for næringsutvikling i eget fylke. Fylkeskommunene kan i enda større grad bruke sin kunnskap om det regionale næringslivet til å prioritere virkemiddelbruken mer i tråd med regionale behov. Det er bra for næringslivet.

Det er også bra for næringslivet at vi opprettholder Innovasjon Norge og Siva som forvaltere og direkte kontaktpunkt overfor bedriftene etter oppdrag fra fylkeskommunene. De har over tid utviklet viktig kompetanse på å forvalte ordningene, og det er ressurskrevende og lite hensiktsmessig å bygge opp parallell og overlappende kompetanse og virkemidler i alle fylker. Vi må også unngå en uoversiktlig situasjon for næringslivet.

Når det gjelder regionale utviklingsmidler som fylkeskommunene kan forvalte selv, så foreslår vi å innlemme 21,3 millioner kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune og 16,8 millioner kroner til Nordland fylkeskommune. Dette er midler som tidligere har vært øremerket, men som fylkeskommunene nå kan disponere fritt. Disse pengene forsvinner ikke, men fylkeskommunene kan bruke midlene der de selv mener behovet er størst. Regjeringen har også foreslått å overføre 45,5 millioner kroner fra tilskuddsordningen Arktis 2030 til Troms og Finnmark fylkeskommune som skal forvalte midlene i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune og bidra til samfunnsutvikling i nordområdene.

Så nei, Berg – fylkeskommunene rigges ikke for fiasko – men styrkes slik at de kan ta et større ansvar for egen utvikling. Nå er mye opp til fylkeskommunen selv hvordan utviklingen i nord blir.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags