I Kirkemøtet 2016 ble det vedtatt å innføre kirkelig vigsel for likekjønnede par. I år ble en ny vigselsliturgi vedtatt slik at også samkjønnede og likekjønnede par kan vigsles i Den norske kirke.

Som medlem i Kokelv menighetsråd, ble jeg dermed rystet da jeg så sakslista til møtet i menighetsrådet i september i år, der sogneprest Vegard Loke Rønning i Kvalsund kommune, foreslår en avvisning av ny vigselsliturgi. Jeg siterer forslag til vedtak:

«Kokelv menighetsmøte vedtar at Vigsel 2017 ikke skal brukes i vigsel i menighetens bygg, og menighetens ansatte skal ikke medvirke ved bruk av Vigsel 2017 i Kokelv sogn».

Dette forslaget er i strid med Kirkemøtets vedtak i 2016 der det slås fast at vigselsliturgien skal gjelde i hele Den Norske Kirke «slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke». Følgelig kan heller ikke menigheter nekte at kirkerommet blir tatt i bruk til denne type vigsler.

I samme forslag skrev sogneprest Rønning at den nye ekteskapsliturgien er «et teologisk makkverk».

Den Norske Kirke har bestrebet seg på å bli en folkekirke, en kirke som er inkluderende, uavhengig av rase, kjønn, religion og seksuell legning. Kirkemøtet i Trondheim 2016 som vedtok at homofile endelig kunne få gifte seg i Den Norske Kirke, betydde enormt mye for mange mennesker. Ikke minst for mange unge, homofile, kristne og religiøse mennesker.

Det at vår egen prest kaller den nye ekteskapsliturgien for et makkverk, sender ut noen signaler som jeg mener er svært uheldig. Som en offentlig person, både som prest, politiker og «ungdomsarbeider», kan han være et forbilde for mange, spesielt unge mennesker.

Rønning er sogneprest i en liten kommune. Her kan ikke innbyggerne velge og vrake mellom menigheter og prester. Det betyr at Rønning må være en prest for alle; for de som er sterk i sin tro, for de som går i kirken en sjelden gang, for unge som tviler på sin legning.

Jeg vet at Rønning er en konservativ prest. Jeg har respekt for at kirken er delt i dette spørsmålet, og som prest kan han velge ikke å delta under en vielse av likekjønnede par. Prester har en lovhjemlet rett til ikke å medvirke, ifølge Ekteskapsloven. Kirkemøtet og Bispemøtet mener at andre ansatte også bør ha en tilsvarende rett, men at kirkelige ansatte som ønsker det, kan bidra på en seremoni med vedtatt liturgi for Den norske kirke.

Selv om prest eller deler av de ansatte ikke ønsker å medvirke under vigsel, gjelder dette derimot ikke for alt som har med likekjønnede vigsler å gjøre. Bispemøtet slår fast at sognepresten fremdeles har ansvar for kirkebokføringen og at oppgaver av «administrativ og tilretteleggende art», kan man ikke unndra seg. Ansatte kan heller ikke unndra seg plikten til å ta imot og registrere et ønske om kirkelig vigsel.

I situasjoner der en eller flere av de ansatte ikke ønsker å bidra, er det viktig at dette ikke skal «være en belastning for paret.» Det er prostens oppgave å finne en prest som ønsker å foreta vielsen, og kirkevergens ansvar å finne øvrig personell som trengs.

Under behandlingen av overnevnte sak i Kokelv menighetsråd, valgte sogneprest Vegard Loke Rønning å trekke sitt forslag, noe som er både riktig og viktig, for; om det skulle ha blitt vedtatt og lagt frem som en innstilling på årsmøtet i Kokelv menighet i september 2017, ville det ikke hatt noen gyldighet jamfør Kirkemøtets vedtak i 2016 og som følge av det, vedtaket om ny vigselsliturgi i januar 2017.

Dette er noe sognepresten vet utmerket godt, derfor er det underlig at han vil ha menighetene i Kokelv og Kvalsund til å vedta noe som ikke vil føre frem? Det er både lovstridig og splittende for et lite samfunn.

Siden Kokelv kirke ble bygd av tyske ungdommer etter 2.verdenskrig, har det vært en kirke for alle. Det er derfor utenkelig for meg å ekskludere homofile etter et lovlig fattet vedtak. Jeg er derfor glad for at sogneprest Rønning tok disse signalene i møtet vi hadde i Kokelv menighetsråd og valgte å trekke sitt forslag. Grunnen til at jeg allikevel velger å skrive dette leserinnlegget er fordi jeg vet at enkelte prester og menighetsråd prøver seg på nettopp det som sogneprest Rønning foreslo; nemlig å ekskludere homofile fra å gifte seg i sin lokale kirke, stikk i strid med Kirkemøtets vedtak i 2016!

Grete  Svendsen