Ikke klokskap å forkaste urfolksrettigheter

Ytring: Ikke klokskap å forkaste urfolksrettigheter

Ytring: Ikke klokskap å forkaste urfolksrettigheter Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nordkalottfolket har den siste uken kjørt en kampanje der de angriper oss i NSR for å føre en politikk som er basert på urfolksrettigheter, mens de selv viser at de ønsker å forkaste viktige prinsipper for samiske rettigheter. I et innlegg på trykk i mange aviser 2. september forsvarer Toril Bakken Kåven og Vibeke Larsen seg med at urfolk også har rett til å velge å fravike urfolksrettigheter. Som folkerettsjurist er jeg enig i at samenes rett til selvbestemmelse strekker seg langt – til og med så langt som å ta mindre fornuftige valg. Men det gjør det ikke til en klok strategi at man har lov å gjøre dårlige valg, hvis man bare vil.

Varsellampene blinket flere ganger under Sametingets plenum i forrige uke. Nordkalottfolket fremmet forslag som i praksis betyr å kaste urfolks rett til et fritt og informert forhåndssamtykke på bålet, noe de har gjentatt flere ganger i debatten i ettertid. Dette har begeistret den samefiendtlige organisasjonen EDL.

På samme plenum var det overraskende å høre at Høyres, Lars Filip Paulsen, gjentatte ganger gjorde urfolks selvbestemmelsesrett til et svevende prinsipp nærmest uten innhold da han fremmet Nordkalottfolkets og Høyres fellesforslag i saken om samiske spesialisthelsetjenester. Det er bare å konstatere at både NKF og H på Sametinget legger seg på en merkelig forståelse av selvbestemmelsesretten som uthuler begrepet, og som må forstås som et forsøk på reversering av folkeretten og slett ikke noen form for klokskap.

Heldigvis har Sametinget en posisjon og ansvarlige opposisjonspartier som siden opprettelsen av Sametinget har sørget for en samepolitisk utvikling der det samiske folket i stadig større grad selv kan ta avgjørelser i saker som angår samer. Dette var intensjonen til Stortinget da Sametinget ble opprettet for over 30 år siden, og det følger også av Grunnloven § 108 om samene.

Hva er så retten til et fritt og informert forhåndssamtykke? Prinsippet er et element i urfolks rett til selvbestemmelse og står sentralt i urfolkserklæringen som ble vedtatt av FN i 2007. Erklæringen ble vedtatt etter 10 år med forhandlinger, der både flere samiske bautaer og Norge var sentrale. Samlet stilte verdens urfolk seg bak erklæringen. Erklæringens artikkel 19 slår fast at statene i god tro skal konsultere og samarbeide med urfolk gjennom deres egne representative institusjoner for å oppnå deres frie og informerte forhåndssamtykke før det tas avgjørelser i saker som kan berøre dem. Prinsippet følger også av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, som er inntatt direkte i norsk lov gjennom menneskerettsloven.

Nordkalottfolket ser tilsynelatende ut til å misforstå hvem som skal konsulteres med mål om å oppnå et fritt og informert forhåndssamtykke. Det er ikke riktig at dette er en eksklusiv rettighet for reindrifta, slik Nordkalottfolket framstiller det. Rettigheten gjelder like mye utmarksnæringer, bønder og andre som er berørt av et tiltak. Sametinget har i svært mange saker påpekt at konsultasjonsretten gjelder for andre samer også, som for eksempel sjølaksefiskere, utmarksforeninger, bygdelag og fiskeriorganisasjoner.

I forkant av FNs verdenskonferanse for urfolk i 2014 samlet Sametinget urfolk fra hele verden til et forberedende møte i Alta i 2013. Resultatet fra verdenskonferansen var at statene forsterket sine forpliktelser etter urfolkserklæringen, herunder urfolks rett til konsultasjoner for å oppnå et fritt og informert forhåndssamtykke. Nordkalottfolkets Vibeke Larsen var den gang del av den politiske ledelsen på Sametinget. Den samme Vibeke Larsen tar nå til orde for å rive ned det hun fikk være med å etablere. Daværende sametingspresident Vibeke Larsen satte også på gulvet i en bank for å markere motstand mot den planlagte oljerørledningen gjennom Standing Rock-reservatet i USA, nettopp fordi urfolks rett til et fritt og informert forhåndssamtykke ikke var respektert.

EDL har i sin skremselspropaganda forsøkt å omskrive retten til konsultasjoner med mål om et fritt og informert forhåndssamtykke til å være en absolutt samisk vetorett i alle saker fra Hedmark og nordover. Det er skuffende å registrere at Nordkalottfolket har gått fem på og nå ser ut til å løpe EDLs ærend ved å føre en politikk som bryter ned de menneske- og urfolksrettigheter som de før oss har brukt mange tiår på å få anerkjent.

Vi i NSR er ikke med på en politikk der Sametinget «fraviker» grunnleggende urfolksrettigheter. Vi svikter aldri våre egne og vil forsvare samiske rettigheter, også når kampen nå utrolig nok må tas på Sametinget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags