Sjørøya i Storvannet, en perle i Hammerfest del 2

Hammerfest Høyre foreslår å sette opp et telleverk ved Storelva, og i inngangen til Storvannet, for å kunne forvalte dagens bestand på best mulig måte også i fremtiden.

Hammerfest Høyre foreslår å sette opp et telleverk ved Storelva, og i inngangen til Storvannet, for å kunne forvalte dagens bestand på best mulig måte også i fremtiden. Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Et av de viktigste sjørøye vassdragene i Norge er faktisk Storvannet, midt i hjertet av Hammerfest.

For å ta litt bakgrunnskunnskap, så finnes bare sjørøya i Nordland, Troms og Finnmark, og dette er antatt å være bestemt av temperaturen i havet.

Sjørøya veier vanligvis mindre enn to kilo, men kan komme opp i fire til fem kilo i enkelte vassdrag og Storvannet var et slikt vann som hadde sjørøye opp i denne vektklassen. Det var tider det.

Sjørøyebestanden i Storvannet har vært svært unik siden den har vært en av de mest storvokste bestandene i Norge. Klekkeriet til Vest-Finnmark Jeger og Fiskerforening ved Storelva var i drift i mange år bl.a. på grunn av etterspørsel etter den flotte fisken vår. Fisk fra klekkeriet ble brukt som stamfisk i oppdrettsnæringa og ble tidligere satt ut i mange vann og vassdrag både i og utenfor fylket nettopp pga. sitt vekstpotensial.

Det har tidligere vært en nedgang i sjørøyebestandene i hele Nord-Norge. Dette har ført til restriksjoner i fisketiden i mange av vassdragene, enten med kortere fisketid eller også i enkelte tilfeller er alt fiske etter sjørøye blitt forbudt.

I perioder har også Storvannet vært stengt for fiske etter sjørøye. Det har vært registrert en betydelig, og generell tilbakegang av sjørøye i Nord-Norge helt siden 1980-tallet. Sjørøyene blir færre og mindre, og man vet pr. i dag ikke en konkret årsak til dette.

En årsak kan være at fisketidene i mange vassdrag er innstrammet og en del vassdrag også stengte de senere årene, men dette alene forklarer ikke årsaken. Mulige forklaringer kan være garnfiske, miljøgifter, klimaendringer, menneskelig aktivitet eller at rett og slett oppvekstvilkårene i de ulike vassdragene har forandret seg over tid.

De undersøkelser som har blitt gjort i Storvannet viser et vann med relativt høye konsentrasjoner av ulike miljøgifter, høyst sannsynlig som følge av lokale miljøgifter, som kommer av tidligere aktivitet rundt og ved vannet i godt over 50 år. Dette er noe man på sikt kan gjøre noe med, og som det pr. i dag finnes mange fine planer om. Blant annet om hvordan man kan få laget grønnsoner og restaurert området ved og også i vannet, siden «ren havn» prosjektet også omfatter Storvannet.

Generelt har vi for lite kunnskap om denne unike laksefisken. Det vi vet sikkert er at røyene som vandrer ut, og som senere gyter i samme vassdrag, kommer vanligvis tilbake til samme vassdrag hvert år, til forskjell fra sjøørreten som godt kan vandre til andre vassdrag noen år, for så komme tilbake å gyte i hjemmevassdraget. Kunnskapen om nettopp vår sjørøye bestand, ønsker derfor Hammerfest Høyre å gjøre noe med.

Hammerfest Høyre foreslår å sette opp et telleverk ved Storelva, og i inngangen til Storvannet, for å kunne forvalte dagens bestand på best mulig måte også i fremtiden.

Det har de to siste årene tilsynelatende vært en vekst i oppgangen av sjørøyebestanden i vannet, men pga. manglende dokumentasjon eller tellinger, er det kun det vi tror, ikke det vi vet.

Tidligere og i min barndom var isfiske på Storvannet vanlig, men etter at røyebestanden gikk ned, har dette vært totalt forbudt med isfiske. Dersom det skulle vise seg at bestanden har tatt seg opp slik det virker, kan det kanskje for fremtiden engang gi rom for fiske på Storvannet både sommer som vinter?

Noe som vil være svært verdifullt når man tenker på Storvannet og området rundt som rekreasjonsområde. Spesielt med det som er tenkt på i Reguleringsplanen for Storvannet.

Reguleringsplanen rundt og ved Storvannet har mange flotte tiltak, som vil komme bra ut med tanke på bl.a. det biologisk mangfoldet, men uten dette telleverket som Hammerfest Høyre foreslår, blir det egentlig ingen bra forvaltning.

Min første tanke er at her har man glemt det viktigste tiltaket, for faktisk å kunne få en oversikt over bestanden. Et telleverk vil ikke bare registrerer de ulike fiskeslag opp og ned, men den vil også kunne registrere mengden med smolt som går ut. Vi vil også enkelt kunne følge med lengden på fisken, noe som gjør oss i stand til å anslå vekt, og dette uten å måtte fange de.

Går vi tilbake til utgangspunkt i sin beliggenhet, når det gjelder Storvannet, er dette et lavterskeltilbud, som vil passe for alle, uansett helse og alder. Stormannsrøya og Storvannet er kommunens ansvarsområde og svært viktig ansvar vi har i forhold til forvaltningen av det biologisk mangfoldet. Sjørøya er kanskje den viktigste arten kommunen har ansvaret for, fordi den er helt unik for Hammerfest kommune.

Målsettingen er å få bedre kunnskap om røya, som igjen vil gi oss bedre muligheter til å forvalte denne slik at den også i framtiden kan bli en del av merkevaren for Hammerfest kommune, noe vi kan være stolt av å ha midt i byen! Det er også en meget god ørretbestand i Storvannet bestående nesten utelukkende av stasjonær fisk, i tillegg til at det også går en del laks opp i vannet hvert år.

Storvannet har historisk sett har fungert som et samlingspunkt for fiskeentusiaster og andre i Hammerfest-regionen. Utallige barn og unge har lært seg gleden ved fritidsfiske nettopp i Storvannet, og mange har også hatt sine første fiske kast i vannet. Storvannet har et stort potensial for fremtiden når det gjelder fritidsfiske hele året, og som rekreasjonsområde. Det er på tide at vi prioriterer å få røyebestanden på fote igjen og ser på de mulighetene som ligger i å utvikle potensialet som Storvannet har som fiskevann og grøntområde for både byens befolkning og tilreisende, da med tanke på at Campingplassen også ligger etablert rett ved vannet. En campingplass som Hammerfest Høyre foreslår skal få fortsette å ligge ved Storvannet.

Målet må være å få til en framtidig bærekraftig bestandsforvaltning av sjørøyestammen slik at den igjen kan gi et fremtidig godt grunnlag for fiskeopplevelser midt i byen. Jeg har selv vokst opp med at man kunne fiske i Storvannet «hele året», og at mange søndagsmiddager om vinteren, var isfisket sjørøye eller ørret, nettopp fra Storvannet.
Noe jeg håper mine barn og fremtidige barnebarn også kan få oppleve.

Samtidig er det et ubestridt faktum at denne typen vassdrag i praksis krever en svært aktiv forvaltning om en skal kunne kombinere livskraftige fiskebestander med aktiv bruk av området, og da også fiske inkludert. For å klare å få til dette er det svært avgjørende at kommunen prioriterer dette arbeidet nå, noe Hammerfest Høyre ønsker å gjøre. Skal vi på en bærekraftig forvaltning av sjørøyestammen må vi faktisk gjøre noe snart, om en stund kan det være for sent. Dette er også en så viktig sak dersom vi tenker tverrpolitisk, siden denne stammen med sjørøye er så spesiell som den er. Jeg håper alle parti kan se viktigheten i denne forvaltningen av Storvannet, på tvers av de ulike partiene.


Det nytter ikke med masse flotte planer på papiret i form av en reguleringsplan for området, dersom vi ikke har en konkret telling av bestanden til enhver tid i selve vannet. For ikke i en linje i reguleringsplanene er det foreslått en telling av bestanden, og hvordan i alle verden skal vi da klare å overvåke bestanden i vassdraget…..?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags