Hammerfest og Kvalsund har hatt en prosess etter vedtak i begge kommunestyrer om sammenslåing, som hittil har vært grundig og inkluderende. Når nå fellesnemnda er kommet frem til at det nye kommunenavnet skal være Hammerfest, har man avklart en livlig diskutert sak. Imidlertid er det så vidt jeg forstår, enighet om at kommunen også skal ha et samisk navn, slik som Deanu/Tana eller Unjarga/Nesseby. Til det er å si at det finnes ikke noe samisk navn på Hammerfest, bare stavemåten. Ønsket om et samisk navn kommer så vidt jeg forstår, fra representanter fra Kvalsund og utløser spørsmål om hvor samisk den nye kommunen blir gjennom sammenslåingen.

Jeg har vurdert dette ut fra to innfallsvinkler, antall i samemanntallet og språkopplæring i grunnskolen. Når det gjelder antall i samemanntallet, kan det vel stilles spørsmål om alle fyller kriteriene når det gjelder språk og kultur som definert i ILO-konvensjon 169. Avgjørende er imidlertid at de selv har definert seg som samisk ved å melde seg inn, og det må vi respektere. Ved siste stortingsvalg var det 18,8% av velgerne i Kvalsund som sto i samemanntallet og 4,7% i Hammerfest. Andelen i en sammenslått kommune vil være 6,1%.

Kvalsund kommune har intet samisk navn. Forslag i kommunen om innmelding i det samiske språkforvaltningsområdet fikk ingen gjennomslag. Er det da rimelig at den nye kommunen, hvor andelen samer reduseres drastisk, bør ha samisk navn, når man ikke klarte det i Kvalsund kommune med tre ganger større andel samer? I følge hjemmesiden for Alta kommune, går det ikke frem at kommunen også har et samisk navn, til tross for at Alta har en samisk befolkning som er, i følge samemanntallet, nesten på linje med kommunene Kautokeino og Karasjok og tre ganger så mange som i Hammerfest/Kvalsund.

Den andre vinklingen, er samisk språk. Det foreligger statistikk for hvor mange som har opplæring i samisk språk i grunnskolen. Jeg har en statistikk fra 2002 som viser dette. Nyere statistikk har jeg ikke, siden denne statistikken nå er lukket. Jeg tror imidlertid det neppe har skjedd større endringer i de siste 15 år. Denne statistikken viser at ingen i Kvalsund hadde samisk som 1.språk eller 2.språk i grunnskolen, mens en elev hadde faget språk/kultur. Derimot hadde en elev finsk som 2.språk.

Denne situasjonen vil ikke endres ved å finne på et samisk navn på den nye kommunen. I stedet bør man finne andre midler for å styrke samisk språk og kultur gjennom sterkere innsats i barnehager og skole og aktiv støtte til lokale samiske organisasjoner som arbeider for det samme.

Sametinget har foreslått Hammàrfeasta som navn på den nye kommunen. Dette er den samiske skrivemåten på Hammerfest, som antagelig harmonerer med samisk uttale. Vi bør likevel være forsiktig med å tilpasse skrivemåte på navn til måten vi uttaler navnet på. De fleste hammerfestinger sier Hammerfæst, men skriver likevel Hammerfest. Utenfra Hammerfest er det også mange som sier Hammarfest, men skriver selvfølgelig Hammerfest. I Norge skriver vi selvsagt New York, Lyon, Newcastle og tilpasser det ikke hverken til norsk eller samisk måte å skrive på. Mitt forslag er derfor at navnet på den nye kommunen bare blir Hammerfest kommune.

FAKTA

 

 

 

 

Hammerfest

Kvalsund

Total

Sum stemmerett

7194

793

7987

Antall i samemanntallet

335

149

484

Andel  samemanntallet

4,7 %

18,8 %

6,1 %

 

 

 

 

Morsmålsopplæring

 

 

 

Elever i grunnskolen

1314

122

1436

Samisk 1.språk

0

0

0

Samisk 2.språk

3

0

3

Finsk 2.språk

4

1

5

Språk og kultur

1

1

2

Kilder: www.ssb.no for stemmerett 2017, Grunnskolens informasjonssystem for morsmålsopplæring i 2002 (www.wis.no/gsi)