Marianne Sivertsen Næss var i et leserinnlegg 18. januar tydelig på at petroleumsvirksomheten i Barentshavet skal driftes fra Finnmark. Det ble også uttrykt en bekymring om at en lokalisering av driftsorganisasjon for Johan Castberg i Harstad, kan skape presedens for framtidige utbygginger i Barentshavet.

I et leserinnlegg 2. februar går fylkesråd for næring, kultur og helse Willy Ørnebakk og ordfører i Harstad Marianne Bremnes inn for at driftsorganisasjonen for oljefeltet Johan Castberg må ligge i Harstad. På lederplass i Nordlys 14. februar advares det om at en kamp om lokalisering i Nord-Norge kan gjøre det lettere for selskapene å etablere viktige funksjoner i Oslo eller Stavanger.

Som folkevalgte i Finnmark mener vi at driftsorganisasjonen til Johan Castberg skal ligge i Finnmark. Vi kan ikke se at en politisk uenighet om lokalisering internt i Nord-Norge kan brukes som argument for å lokalisere driftsorganisasjoner og andre funksjoner til Sør-Norge, slik Nordlys fra lederplass hevder.

Ingen hestehandel

Bremnes og Ørnebakk maner til samarbeid og sier at vi må gjøre hverandre gode. Vi må dele på godene og lokalisere de ulike funksjonene der de naturlig hører hjemme. De hevder at driftsorganisasjonen må plasseres i Harstad fordi der er sjansen for suksess størst. Et utsagn vi finner grunn til å stille spørsmål ved. Ta eksemplet med driftsorganisasjonen for Goliatfeltet i Hammerfest. Vi er overbevist om at denne organiseringen gir operatørselskapet både operative og bedriftsøkonomiske fordeler.

Det at offshoremannskapene kan dra innom driftskontoret for kursing, opplæring og oppdatering før de drar ut på feltet gir store kompetansemessige synergier mellom offshore og landsiden. Dette er bare mulig fordi driftskontoret er lokalisert på samme sted som helikopterbasen. Tilsvarende synergier finnes når det gjelder forsyningsbasen. Vi antar at Statoil vil kunne høste like store synergier gjennom samlokalisering med forsynings- og helikopterbase, samt en lang rekke service- og leverandørbedrifter.

Videre sier Bremnes og Ørnebakk at de støtter etableringen av forsyningsbase og helikopterbase for Johan Castberg i Hammerfest, samt oljeterminal for Veidnes i Nordkapp. Dette synes vi er flott, men vil minne om at det er på grunn av den geografiske nærheten til feltet at disse funksjonene lokaliseres i Finnmark. Det er derfor ikke mulig å enes om en «hestehandel» hvor vi skal bifalle Harstads ønske om driftskontor. Ved en eventuell framtidig åpning for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, tror jeg ingen hadde tatt det alvorlig om vi krevde at dette skulle driftes fra Finnmark selv om annen virksomhet ble lokalisert i Nordland og Troms.

Nord-Norge er unisont

Nordlys advarer på lederplass om at en nordnorsk krangel om lokalisering av driftsorganisasjonen vil gjøre det lettere for selskapene å lokalisere disse til Oslo og Stavanger. Politisk uenighet i Nord-Norge om hvor driftsorganisasjonene skal etableres er ikke et argument som taler for lokalisering i Oslo eller Stavanger.

Vi er enig med Nordlys om at driftskontorene skal være i Nord-Norge, og dette synet tror vi både Bremnes, Ørnebakk og alle andre nordnorske politikere støtter. Dette har Nordnorsk Petroleumsråd allerede vært tydelig på i sin høringsuttalelse på konsekvensutredningsprogrammet for Johan Castberg.

Det er derfor ikke mulig å enes om en «hestehandel» hvor vi skal bifalle Harstads ønske om driftskontor.

Dersom et oljeselskap argumenterer for å drifte et felt i Barentshavet fra Oslo, fordi det er politisk uenighet i Nord-Norge, så ville nok selskapet møte motbør fra både nord og sør. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, vil de møte et samlet Nord-Norge med en unison tilbakemelding til selskapet og sentrale beslutningstakere om at dette ikke er akseptabelt.

Johan Castberg må driftes fra Hammerfest

Fylkestinget i Finnmark har enstemmig vedtatt at driftsorganisasjonen for Johan Castberg skal ligge i Hammerfest.

Et driftskontor for Johan Castberg i Hammerfest vil løfte petroleumsklyngen i byen til et nytt nivå. Dagens petroleumsklynge er muliggjort av aktivitetene offshore. Den er betinget av operatørselskaper som har forpliktet seg til langsiktig virksomhet i Barentshavet, og som derfor har en egeninteresse i en sterk petroleumsklynge i Hammerfest. Dette må vi bygge videre på. Når Bremnes og Ørnebakk ber oss om å støtte det miljøet som allerede finnes i Harstad, så glemmer de at vi har et miljø i Hammerfest som også er under oppbygging og trenger all den støtten det kan få.

Ringvirkninger i Finnmark

Alle petroleumsutbygginger medfører en viss risiko. Denne risikoen er det hovedsakelig folk og næringsliv i Finnmark som sitter med. Det bør være et ufravikelig prinsipp at denne risikoen skal kompenseres for. Slik ressursene i dag forvaltes skjer denne kompensasjonen gjennom ringvirkninger lokalt og regionalt.

Vi er godt fornøyd med ringvirkningene knyttet til Snøhvit, Goliat og letevirksomheten utenfor Finnmark, men kravet om ringvirkninger som gir næringsvirksomhet, samfunnsutvikling og økonomisk utvikling i fylket er ufravikelig. En rød tråd i politiske vedtak i Finnmark fylkeskommune og på lokalt nivå i fylket har vært at aktiviteten utenfor kysten av Finnmark skal gi ringvirkninger i Finnmark.

En etablering av driftsorganisasjonen for Johan Castberg i Hammerfest vil stadfeste at selskapenes engasjement for ringvirkninger i Finnmark er genuint.