Fremtidens verdier vil skapes i Nord-Norge. Et godt samspill mellom havner og energibedrifter legger grunnlaget for en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling.

Næringslivet i Nord-Norge vil oppleve sterk vekst i årene fremover. Potensialet er stort innenfor både sjømatnæringen og den kraftforedlende industrien. Vindressursene i Finnmark kan gi startskuddet for eksportrettet hydrogenproduksjon. Oppdrettsselskap vil fremover basere seg på landstrøm heller enn forurensende dieselaggregater. Gründervirksomheten blomstrer i gamle industriparker langs kysten.

«Bærekraft» er et nøkkelord for denne næringsutviklingen. Betydelige utslippskutt må foretas i ikke-kvotepliktig sektor. Det er en politisk målsetting å flytte transport fra vei til sjø. Dette peker mot at spesielt to bransjer vil være nøkkelaktører i årene fremover: Energiselskapene og havnene.

Samspillet mellom disse bransjene er økende. Med utrulling av landstrømløsninger i havna, tillates både fullelektriske ferger og utslippskutt fra større passasjer- og godsfartøy. Samtidig kan havnene finne en rolle som lade-huber for elektriske kjøretøy og en gradvis elektrifisert fiskeflåte. Energiselskapene, som potensielle hydrogeneksportører, er på sin side avhengige av tilgang til gode havnefasiliteter for å nå internasjonale eksportmarkeder.

Til sist er energibedriftene en sentral partner for en bærekraftig oppdrettsnæring. Når elektrifiserte fartøy bringer fisken til land og lader i havna, har vi en bærekraftig, fullelektrisk verdikjede langs kysten.

KS Bedrift organiserer både energibedrifter og havner over hele landet. På seminaret Forum for samfunnsbedrifter i Nord-Norge, som arrangeres i Tromsø 13-14 juni, møtes havner, energibedrifter og andre næringslivsaktører. Der settes søkelyset på dette viktige samspillet mellom lokale havner og lokale energibedrifter i nord. Disse bransjene skaper grobunn for bærekraftig vekst i andre næringer langs kysten. Da er det viktig at det politiske Norge legger forholdene til rette for at mulighetsrommet skal kunne utnyttes best mulig. Gode rammevilkår for havner og energibedrifter, og insentiver for samarbeidsløsninger på tvers av de to bransjene, vil hjelpe næringslivet i Nord-Norge å oppfylle sitt store potensial.