Stortinget vedtok i juni 2017 at det skal opprettes «Kommisjon for å gjennomgå fornorskningspolitikk og urett mot samer og kvener». En forutsetning i Stortingets vedtak var at mandat og sammensetning av kommisjonen skulle gjøres av Stortingets presidentskap i samarbeid mellom Sametinget og kvenske/norsk-finske organisasjoner. 

I året som er gått, har det foregått utredninger og utveksling av synspunkter, herunder to konsultasjonsmøter med Stortingets presidentskap hvor både Sametinget og kvenske/norsk-finske organisasjoner har spilt inn. På denne måten har vi så kommet fram til et mandat som er til å leve med og et eksempel på godt arbeid fra Stortingets presidentskapets side. Mandatet er et resultat av et samarbeid mellom flere dels motstridende interesser, hvor alle parter har gitt og tatt, og da kan man ikke forvente å få gjennomslag for alle sine ønsker. Derfor har vi i Kvenlandsforbundet, KLF har slått oss til ro med det resultat som foreligger og regnet den delen av arbeidet som avsluttet.

Men så ser vi, ifølge Sagat av 1. juni, at Sametinget krever en form for vetorett før Stortingets presidentskap vedtar endelig mandat og sammensetting av kommisjonen. På annen måte kan man vanskelig tolke følgende avsluttende kraftsetning i Sametingets vedtak av 1. juni:

«Sametinget forventer at Stortingets presidentskap gjennomfører konsultasjoner med Sametinget, og at det oppnås et fritt og forhåndsinformert samtykke før endelig mandat og sammensetning av kommisjonen vedtas

Vi i Kvenlandsforbundet (KLF) oppfatter et slikt krav fra Sametinget på grensen til det utilbørlige, det man på folkelig norsk kaller på grenses til å være uforskammet. Etter at vi har samarbeidet over flere måneder, med to konsultasjonsmøter, så kommer én av partene helt på tampen og krever særbehandling for seg og sine. KLF regner med at Stortingets presidentskap ikke føler behov for samtykke fra Sametinget for å kunne gjøre sine vedtak og således kommer til å avvise dette framstøtet, men om presidentskapet går inn i særforhandlinger med Sametinget, så mener vi dette bør skje i full åpenhet og at også Kvenlandsforbundet får tildelt den samme ordningen fra Stortingets presidentskap.

I likhet med de aller, aller fleste her i Norge, arbeider KLF ut fra et grunnsyn hvor alle mennesker er likeverdige og skal ha lik rett. Også kvener/finner er en opprinnelig gruppe på Nordkalotten. Etter vårt syn er derfor både samer og kvener like mye og like lite urfolk. Det er heller et spørsmål om det i Norge i det hele tatt fins grupper som lever under forhold ILO-konvensjon 169 er ment å beskytte. Intervjuet i Sagat, med leder av Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas, og Sametingets vedtak i saka, bærer imidlertid med seg et budskap om at de ikke føler seg like med oss andre, men likere enn alle oss andre. Når så den gruppa som anser seg selv som bedre og mer berettiget enn oss andre, er utvalgt på grunn av ætt og avstamming, står vi i prinsippet overfor rasetenkning. Riktignok har ikke Sametinget så stor makt, i alle fall ikke ennå, men tanken om å tilhøre en rase som er mer berettiget en andre, er åpenbart til stede. Det er en tanke som ikke er ny, og som har gitt alt annet enn gode utslag i menneskehetens historie.

Verken samer eller kvener/finner er to forskjellige raser. De er to forskjellige etniske kulturer som skiller seg fra hverandre ved etniske markører, som språk, historie, folkemusikk, skikker, seder, form og farge Det kan aldri bli etnisk likeverd, fred og fordragelighet mellom folk om én etnisk gruppe skal ha fortrinn og særrett som vi andre ikke har.

Her lever vi flere etniske grupper i et fellesskap med et felles storting som vårt felles øverste organ. Så forventer én av de etniske gruppene, samene, at dette vårt felles parlament skal innhente SAMTYKKE! fra deres Sametinget før endelig felles vedtak kan gjøres. Klarere kan man neppe demonstrere politisk villfarelse og tankegods på avveier.

Etter at mandatet er på plass, knytter det seg spenning til hvordan Presidentskapet vil legge opp arbeidet med å sette sammen kommisjonen. Skal kommisjonens arbeid bli vellykket, er den avhengig av tillit og støtte fra alle parter allerede fra start. En kommisjon sammensatt med hovedvekt av medlemmer fra samisk miljø vil neppe få tillit i norske og kvenske/norsk-finske miljøer. Det vil heller ikke en kommisjon sammensatt av såkalt «nøytrale», som likevel ikke er nøytral og uhildet. Også ved sammensetningen av kommisjonen må det derfor rådslagninger og drøftinger til. Vi er redd for at arbeidet til en kommisjon som allerede ved oppnevningen mangler tillit fra noen av de andre partene, vil få meget begrenset verdi for framtida.