Regjeringen fikk tidligere i år flertall for tvungen tredeling av foreldrepengeordningen. Fars andel skal økes fra 10 til 15 uker og mors andel reduseres tilsvarende i tilfeller der foreldrene velger å ta ut 100 prosent permisjon. Tas ikke permisjonen ut av far mister familien disse ukene. Dette innskrenker familiens frihet. Nå ligger det inne et forslag til Stortinget om en utvidelse slik at også de som tar ut 80 prosent permisjon over lengre tid blir berørt.

Troms & Finnmark KrF- Kvinner ser med bekymring på at den nye ordningen reduserer familiens valgfrihet, går ut over mors tidlige tilknytning til spedbarnet og i tillegg vil få som resultat et tilbakeskritt i likestillingen mellom kjønnene.

Jordmorforbundet frykter at den nye ordningen går ut over barnet ved at mødre i praksis får mindre tid til amming og slutter å amme tidligere. Internasjonale studier over mange år har vist at amming er særdeles viktig både for barnets og mors helse.

Ordningen fører til at flere kvinner tar ut ulønnet permisjon når fedrekvoten økes. Det vil igjen gå ut over deres alderspermisjon, livslønn og sykerettigheter. Dette vil være et tilbakeslag for likestillingen mellom kjønnene!

Troms & Finnmark KrF- Kvinner frykter og at reduksjon av mors kvote gir økt klasseskille ved at familier med god råd i økt grad kan velge ulønnet permisjon for mor. Mødre i familier med lav inntekt er tvunget ut i arbeid tidligere. Forskning viser at familier med lav inntekt har dårligere helse enn familier med høyere inntekt. Den nye ordningen legger opp til et ytterligere økt skille.

Troms & Finnmark KrF- Kvinner er positive til økt pappa- kvote med selvstendig opptjeningsrett for far, men ikke på bekostning av mors kvote!