Et levende landbruk i nord er en bærebjelke for grønn omstilling

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Et aktivt og levende landbruk med stor vekt på mattrygghet og bærekraftig bruk av det nordnorske ressursgrunnlaget har i all tid vært en viktig næringsvei for vår landsdel. Det har vært og er fortsatt en sentral del av vår beredskap. Covid-19 har vist oss viktigheten av å bygge opp beredskapslager over hele landet. Samtidig som vi nå med all mulig tydelighet har erfart verdien av å være så selvforsynte på matproduksjon som overhodet mulig.

Senterpartiet slår fast at vi skal ha et bærekraftig landbruk i hele landet, vi skal jobbe for å være mest mulig selvforsynte også på landbasert matproduksjon. Det er ikke realiteten i dag.

Landbruket i Norge gir ringvirkninger

Senterpartiet viser til at Landbruket skaper ringvirkninger i form av industriarbeidsplasser og sysselsetting i servicenæringa. Landbruket og tilknytta matindustri gir grunnlag for over 3200 sysselsatte i fylket og ei samla verdiskaping på over 1,4 milliarder kroner hvert år.

Samtidig tar næringen ansvar i klimapolitikken. Næringen har selv tatt initiativ for å bidra til en grønnere næring. Fagorganisasjonene i langbruket inngikk i 2019 som første sektor en klimaavtale med regjeringa. Her har partene forpliktet seg til å kutte utslippene fra jordbruket med 5 mill. tonn CO₂-ekv. fra 2021–2030. I år la et samla landbruk fram et Landbrukets klimaplan 2021–2030 som viser hvordan næringa vil oppnå sin klimaforpliktelse gjennom en forbedring av norsk matproduksjon, ikke en reduksjon av norsk matproduksjon.

Etter initiativ fra Senterpartiet krevde Troms og Finnmark fylkesting denne uka at regjeringa i sitt arbeid med den kommende stortingsmeldinga om norsk klimapolitikk må legge Landbrukets klimaplan 2021–2030 til grunn for utslippsreduksjonene i den aktuelle perioden.

Ei fortsatt satsing på det nordnorske landbruket er ei investering i framtidas grønne arbeidsplasser.

Senterpartiet på fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken