«Den evinnelige flyplassen, nå må regjeringen på banen»

Ny flyplass er viktig for Hammerfest, det var selv Erna Solberg enig om. Nå må regjeringen på banen.

Ny flyplass er viktig for Hammerfest, det var selv Erna Solberg enig om. Nå må regjeringen på banen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevSjelden har jeg blitt så sint, at jeg praktisk talt måtte ta meg en pause i lesningen av nyhetene, men det måtte jeg i går etter å ha lest: «Det anbefales ikke å gå videre med utbygging på Grøtnes på grunn av negativ samfunnsøkonomisk nytte og høye kostnader.»

Jeg har nå lest den 63 siders lange Konseptvalgutredning pr 21.06.2019 til Avinor, og det første som slår meg i denne er penger, og tapt inntekt. Ikke for AS Norge, men for Avinor.
For det kommer helt klart frem når man leser tallene at det er Hammerfest lufthavn pr i dag, som med sine flyvninger til og fra Tromsø, tar inn et overskudd til Avinor, og dermed drifter andre småflyplasser, som går dårlig og med underskudd.

Hammerfest Lufthavn er Norges mest trafikkerte kortbaneflyplass. Den har nasjonal betydning for framtidig sikkerhet og verdiskaping innen petroleumsaktiviteten i Barentshavet. Lufthavnen spiller også en betydelig rolle for beredskap, pasientreiser og ambulansefly til Hammerfest sykehus. Videre har flyplassens betydning for bolyst, kompetanse-oppbygging knyttet til petroleum, leverandørindustrien, havbruk, fiskeri og helse.

Når det er sagt gir små fly høye kostnader per sete og relativt høye billettpriser på ruten Hammerfest-Tromsø. Dette forsterkes av at prisen ikke er regulert av Samferdselsdepartementet gjennom offentlig kjøp (FOT-rute).
På FOT ruter fastsetter Samferdselsdepartementet krav til tilbud, både når det gjelder kapasitet og maksimalpris og legger føringer for frekvens og rutetider. Alle flyrutene til/fra Hammerfest er FOT-ruter, med unntak av Tromsø – Hammerfest som drives kommersielt av Widerøe. På denne ruten er det Widerøe som tilpasser kapasitet og priser etter etterspørselen. I 2017, som er grunnlaget for denne rapporten, så fløy 20 000 passasjerer Hammerfest- og andre plasser i Finnmark, mens resterende 115 000 passasjerer fløy Hammerfest-Tromsø.
I en eneste setning i hele utredningen, står det beskrevet noe som jeg merker meg om Grøtnes, Konsept 2 (Grøtnes) har også betydelig reduserte driftsinntekter og økte driftskostnader for Avinor. For klart dette vil gi en enorm inntektssvikt for Avinor, dersom vi får større flyplass, med mer konkurranse og nedgang i flybillettene.
Men er det rett at flyplassen i Hammerfest skal måtte ligge der den ligger, for å gi Avinor et overskudd til å drifte andre flyplasser som går med underskudd?

Nå må faktisk regjeringa på banen igjen, å ta opp tråden på hva som har vært gjort tidligere, og tidligere uttalelser.

Det har vært jobber med ny flyplass i lang tid, og det har også vært oppe før. Våren 2017 gjentok Stortinget sin støtte til videre planlegging med sikte på investering i ny lufthavn i Hammerfest.

Oktober 2017 meldte Regjeringen at de i 2018 vil følge opp de fem prioriterte innsatsområdene: Internasjonalt samarbeid, kunnskap, næringsliv, infrastruktur og miljø/sikkerhet/beredskap. I tillegg kommer den økte satsingen på samferdsel i Nord-Norge gjennom Nasjonal transportplan (NTP).
For perioden 2018-2029 setter regjeringen av hele 40 milliarder kroner til investeringsprosjekter i de tre nordligste fylkene. Infrastruktur er viktig for å støtte opp om næringsutviklingen og bidra til grønn omstilling. Regjeringens mål er at Nord-Norge skal ha en effektiv og sammenhengende infrastruktur som understøtter næringslivets behov.

22. juni 2018 meldte Samferdselsdepartementet i en pressemelding: «Regjeringen er opptatt av å legge til rette for næringsutvikling i hele landet. I Hammerfestområdet har olje- og gassrelatert virksomhet skutt fart de siste årene, og trafikken ved Hammerfest lufthavn har økt betydelig.» For øvrig den samme pressemeldinga som ga grunnlaget for å kreve denne KVU-rapporten av Avinor.

I denne omtalte KVU-rapporten som Avinor har fått utarbeidet står det: «På kort sikt forventes tidvise topper i den petroleumsrelaterte trafikken. Utviklingen etter 2024-2025 er usikker og sterkt avhengig av virksomheten i Barentshavet.»

Noe som er litt annet av hva Oljedirektoratet mener. De anslår at 65 % av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel befinner seg i Barentshavet, og det jobbes stadig mot nye felt. Utsiktene til økt aktivitet i Barentshavet gjør at det ligger an til økt aktivitet for Hammerfestregionen i årene fremover.
Men etter å ha lest KVU-rapporten sitter jeg igjen med en følelse at alt tar slutt fra 2026, og vi nærmest skal legge ned Hammerfest by etter 2025?

I Hammerfest har vi behov for et godt og pålitelig tilbud for flytransport til og fra Hammerfest, som oppfyller næringslivets og det øvrige samfunnets behov for regionale og nasjonale reiser og som ikke legger begrensninger i utnyttelsen av petroleumsressursene i Barentshavet.
Det største hinderet for utvikling av distriktene, er store og lange avstander. Da er løsningen å bygge mer vei og tilrettelegge samferdselstilbudene, for å redusere avstandene.

En produksjonsstans f.eks i oljeindustrien koster om lag 100 mill. kr per dag i tapte inntekter, for å sette i perspektiv hvor viktig det er med god infrastruktur.

Det som da er interessant i dette er Høyres distriktspolitikk. De skal ikke se begrensninger, men muligheter. Høyre skal fører en distriktspolitikk som bidrar til å skape nye jobber, binder by og land sammen og gir bedre velferd der folk bor.
Høyre sier det selv: Vi er på rett vei. Norsk økonomi vokser nå raskere enn vanlig.
Reiselivet har fire år på rad satt rekorder, antallet utenlandske turister har økt med mer enn 2 millioner de siste 6 årene.
Vi har lite eller ingen vekst i turist reiser ved Hammerfest lufthavn pr i dag, og en stor del av private reiser går istedenfor over Alta lufthavn som kan tilby billigere billetter med større fly. En reise med mange mellomlandinger oppleves dessuten som en ulempe for turistene. Med en større flyplass, ville vi også fått denne veksten.

Oppdrettsnæringen har aldri gått bedre og industriinvesteringene er de høyeste siden før finanskrisen.
Sjømatnæringen har økt sin eksport med 50 prosent på fire år. Det tilsvarer 36 millioner måltider hver dag. Havnæringene langs hele kysten opplever en formidabel utvikling. Gjennom utviklingskonsesjoner i laksenæringa forener vi oljeteknologien vår med fiskerinæringa og danner grunnlag for flere jobber i distriktene. Og sjømat transporteres også med fly, noe som vil bli mulig å gjøre også herfra, med en flyplass på Grøtnes.

Høyre gjennomfører tidenes satsing på samferdsel. Det er det kraftigste virkemiddelet vi har for å skape vekst og utvikling i distriktene. Vi bygger by og land tettere sammen, reduserer avstandene mellom folk og sørger for større lønnsomhet ved at varer og tjenester kommer fortere frem.

Det siste næringslivet i distriktene trenger, er politikere som vil hindre distriktenes vekst og utvikling. Distriktene trenger politikere som sier ja til å legge til rette for næringsutvikling i hele fylket. Og for å klare det trenger vi både nye veier og ny flyplass i Hammerfest. Vi må heller ikke glemme at regjeringen selv har vedtatt å finansiere Nye Hammerfest Sykehus, og gitt driftskonsesjon til Nussir. Om man sier nei til nye veier og ny flyplass, sier man også nei til nye jobber i distriktene. Nei til utvikling av samfunnet, og nei til en positiv vekst.

Regional transportplan for Finnmark 2018-2029 er opptatt av at videreføring og utvikling av lufthavnstrukturen er viktig for å sikre forutsigbarhet, bolyst, beredskap og næringsutvikling. Lufthavnene skal tilrettelegge for økt næringsutvikling gjennom prioritering av fly- og helikoptertransport for petroleum, flyfrakt av fisk og økt satsing på reiseliv.

Så kjære Regjering, her har dere selv lagt grunnsteinen, om at Hammerfest må ha ny flyplass og nye veier, gjennom deres egen politikk. Det er ikke fysisk mulig å kunne fortsette den næringsutviklingen som vi har i byen, på bakgrunn av den infrastrukturen vi har i dag.
Nå må dere på banen å fullføre det dere selv har lagt opp til, og det arbeidet dere har startet. Ta ansvar for egne uttalelser.
Skal Hammerfest fortsette den positive næringsutviklingen som vi har, og samtidig fortsette å gi tilbake i inntekter tilbake til den norske stat er det ingen vei tilbake.
Vi skal realisere nye Hammerfest Sykehus, og vi skal jobbe for en ny flyplass på Grøtnes. En flyplass som Hammerfest Høyre vil være en garantist for. Og vi må ha nye veier.

Tåkeprat nytter ikke, nå må dere vise at dere får gjort noe også i nord.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags