I Altapostens nettside (www.altaposten.no) er det to oppslag den 28.06.2018 der de tre politikerne fra Alta - Ronny Wilhemsen, Trine Noodt og Ronny Berg, kommer med uttalelser og påstander om FeFo. For en samfunnsaktør som FeFo er debatt og engasjement rundt FeFos virksomhet viktig, og jeg er takknemlig for alle som engasjerer seg i vår virksomhet. Det ville imidlertid vært en stor fordel om synspunkter og engasjement var basert på fakta, og ikke på myter og misforståelser. Jeg skal i dette innlegget bidra med noen oppklaringer.

Det første jeg vil ta for meg er påstanden om at FeFo kun tenker butikk. FeFo er selvfinansierende, som betyr at FeFos drift finansieres av de inntekter FeFo har på grunn og ressurser. FeFo må ha en forsvarlig økonomi på lang sikt for å kunne ivareta de pliktene Finnmarksloven pålegger oss. FeFo har imidlertid ikke mål om profittmaksimering. Det illustreres godt av FeFo økonomi. I 2017 hadde FeFo driftsinntekter på 54,7 mill. kroner, men et driftsoverskudd på 918 604 kroner. Utenom drift hadde FeFo inntekter på salg av areal og engangserstatninger på 10 mill. kroner, derav 7 mill. kroner for 420 kV linja fra Balsfjord til Skaidi. FeFo hadde per 31.12.2017 38 mill. kroner som likvide midler (bankinnskudd og fond). Det er ikke mer enn det FeFo må ha iht. lovens krav om likviditetsreserve (§15). Normalt ligger FeFos driftsresultat på 2 - 4 mill. kroner. FeFos inntekter er med andre ord ikke større enn det FeFo må ha for å kunne ha en forsvarlig drift. Dette er et bevisst valg fra styrets side, og jeg viser til strategisk plan som sier at «Finnmarkseiendommen og FeFo skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat, uten å være prisledende på

utmarksprodukter og ved salg/feste av areal».

Det hevdes at FeFo er prisdrivende i et boligmarked i vekstkommunen Alta, og det vises til at prisen på boligtomt har passert 2 mill. kroner (i sentrum antar jeg) og at det ikke er uvanlig med priser på rundt 1,5 mill. kroner i randsonen. Det opplyses ikke om dette er festetomter eller selveiertomter. Når man kjøper en selveiertomt betaler men for råtomtverdi og opparbeidingskostander. For en tomt på 800 kvadrat meter utgjør råtomtverdi i sentrale Alta 240 000 til 320 000 kroner. Det øvrige utgjøres av opparbeidingskostnader og evt. gevinst til selger. Dersom man kjøper en nøkkelferdig bolig på festetomt, betaler man ikke noe for råtomta, men betaler en årlig leie på 5% av råtomtverdi. Råtomtverdi fastsettes av profesjonelle takstmenn ut fra markedssituasjonen i området, der omsetning av tomter på privat grunn i hovedsak danner prisgrunnlaget. Opparbeidingskostnader avhenger av hvilke kostnader som legges inn og tomtens beskaffenhet (hvor lett det er å opparbeide tomta). Råtomtverdi og gevinst vil i stor grad avhenge av hvor mange tomter som er tilgjengelig i forhold til etterspørselen. Det finnes ingen grunnlag for å hevde at FeFo er prisdrivende. FeFo fastsetter ikke tomtepris, og har aldri satt begrensninger på hvor mange tomter som legges ut til boligtomter på FeFo-grunn. FeFo har alltid vært lojal overfor kommunens arealdisponeringer.

Så vises det til at festeavgift på hyttetomt på 20 000 kroner i året. Vi har ingen slike festeavgifter. Den aller høyeste festeavgiften vi har for nye tometer er 17 500 kr for noen tomter i Bollosetra hyttefelt. De øvrige nye tomtene der har en festeavgift på 12 500 og 15 000 kroner i året. Det er imidlertid svært søkt å bruke unntaket til å generalisere for FeFos prispolitikk. Bollesetra er det aller mest attraktive hytteområdet i Finnmark. Normalt ligger festeavgiften på nye hyttetomter på 4 - 5 000 kroner per år. Det at man må betale 700 000 - 800 000 kroner for å få rett til tomta skyldes opparbeidingskostnader og evt. gevinst til utbygger/selger. I de tilfeller FeFo er utbygger, tas det ikke gevinst.

Så hevdes det at «FeFo har lagt sin beskyttende hånd om Rica-kjedens utnyttelse av Nordkapp». Dette er også en påstand uten forankring i virkeligheten. Avtalen om feste på Nordkapp er inngått av Jordslagskontoret i 1994, og FeFo er i henhold til Finnmarkslovens § 49 forpliktet til å tre inn i avtaler som Statskog hadde ved overtakelsen (1. juli 2006). Den avtalen som ble inngått i 1994 løper ut i år. Avtalen slår uttrykkelig fast at fester har rett til forlengelse. Prisen skal imidlertid opp og arealet skal ned. I tillegg vil vi i samarbeid med kommunen bidra til at ikonet Nordkapp skal gi mest mulig positive ringvirkninger lokalt. En påstand om at FeFo legger en beskyttende hånd om Rica-kjedens utnyttelse er bare tull, og det er vanskelig å se hvilken hensikt en slik påstand skal tjene.

Til slutt vil jeg legge til at vi er i en konstruktiv og god dialog med Nordkapp kommune om Nordkapplatået, og med Alta kommune om boligtomter og Skillemoen industriområde. Kommunene er våre viktigste samarbeidspartnere, og vi legger stor vekt på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med kommunene i Finnmark. Det må imidlertid skje innenfor rammene av Finnmarksloven og en forsvarlig økonomisk drift på lang sikt. Det er styrets og mitt ansvar at så skjer.