Fordi flertallet har skrotet samfunnsplanen, har vi i Porsanger FrP hatt demografiutvalgets og Telemarksforskningens rapport om suksessrike distriktskommuner i bakhodet når vi ønsker en mest mulig liberal plan. «Kommunene må sikre seg at mangelfulle arealplaner og byggesaksbehandling ikke stopper investeringer i næringsliv eller boligbygging. Dette inngår også i å ha beredskap for flaks. Det må bygges nye boliger og næringsbygg i kommunen for at ikke bygningsmassen gradvis forringes».

I 2016 da vi fikk ny kommunedirektør og ny arealplanlegger, startet de arbeidet med helt ny arealplan. Den påbegynte planen som lå inne ble forkastet i sin helhet, alle høringsinnspillene som lå inne ble makulert. Planen startet fra null, og arbeidet startet opp umiddelbart. Det viser seg i senere tid også samfunnsplanen startet opp parallelt, uten at politikerne visste noe.

I mars 2017 svarer Statens vegvesen på høring fra kommunen, om både arealplanen og samfunnsplanen. På dette tidspunktet visste ikke politikerne at dette arbeidet hadde startet opp. Dette er informasjon vi tilfeldig har fått tilgang til, da det ble opplyst i et kommunestyremøte i 2021, at Statens Vegvesen (SVV) har innført totalforbud mot nye avkjørsler til alle hovedveiene i Porsanger. Dette syntes vi hørtes merkelig ut, og bestilte da innsyn i alle bemerkninger fra SVV. Her fikk vi bekreftet våre mistanker om at SVV slett ikke har lagt ned forbud, men gir vanlige formaninger om at det opprettes trafikksikre avkjørsler. Det blir altså gitt feilaktige opplysninger til politikerne fra kommunedirektøren.

I november samme år kommer planrullering opp til politisk behandling i kommunestyret. Her vedtar politikerne å starte opp arbeidet med arealplanen. Med i føringene ønsker Arbeiderpartiet å frede Porsanger totalt for lakseoppdrett, frem til arealplanen er ferdig. Jeg synes det er uheldig at daværende kommunestyre var såpass næringsfiendtlig, som sier nei til inntekter. Hvert eneste budsjettarbeid har fra 2018 handlet om å kutte i tjenestetilbudet. Jeg mener vi må vurdere alle inntjeningsmuligheter, når de dukker opp. Administrasjonen går enda lenger, når arealplanen legges frem, der det ligger inne punkt om varig vern mot havbruk. Dette har kommunestyreflertallet vært enig i, i to behandlinger.

Formannskapet skal ha hatt arbeidsmøter om arealplanen i løpet av 2019, uten at det er ført referat eller protokoller fra det som kom frem. Det har nå gått tre år siden arbeidet med den «nye» arealplanen startet opp, og her burde det ifølge regjeringens veileder ha vært flere innbyggerinvolveringer, og rene politiske behandlinger.

Saken kommer igjen opp til politisk behandling til kommunestyret i 2020. Igjen blir det gjort vedtak om å lage arealplan. Det blir opplyst om at det haster, og at det ikke blir tid i denne omgang til å lage en samfunnsplan fra bunn av. I dag vet vi at det har vært jobbet med en samfunnsplan siden 2016, så vedtaket ble gjort med feilaktige opplysninger til politikerne. I den grad saken skulle vært oppe, siden vedtaket allerede ble gjort i 2017.

I mai 2021 legges KPA 1 (Kommuneplanens arealdel versjon 1) frem. Her legges det frem påstand om at det har vært prosess om arealstrategi, selv om det ikke foreligger noen overordnet samfunnsplan. Dette er et voldsomt dokument som måtte bli ansett som ferdig, og at den nå skal vedtas og sendes på høring. Seks år etter at arbeidet med planen startet opp, skal innbyggerne for første gang få se hva vi har i vente. Stikk i strid med alle demokratiske forventninger man har til arealplaner. Her er regler om byggeforbud i Smørfjord og andre steder, hvilke farger du skal få ha på fritidsboligen, forbud mot flere enn en person i hjemmekontor i boligfelt og saksbehandler skal vurdere hvert tilfelle med hensyn til silhuettvirkning. Nå etter to behandlinger er bare et av eksemplene borte.

Seks år etter planen startet kommer de første folkemøtene.

Høsten 2021 blir det holdt folkemøter om arealplanen. Høringsfristen er gått ut, så disse møtene kan i beste fall bli sett på som et alibi for en «god» prosess? Jeg var tilstede på møtet som ble holdt på videregående skolen i Lakselv, og det kom her fram ganske klare innvendinger om at Porsanger er for strenge i byggesaker, og ikke ivaretar Porsanger-kulturen.

Så kommer KPA 2 til behandling mai 2022. Det er nyanseforskjeller fra første versjon, og det jeg hørte på folkemøtene er i liten grad ivaretatt. Innspill fra innbyggerne blir først offentliggjort etter politisk behandling, og saken på nytt er sendt på høring.

Så hva har Porsanger FrP gjort?

Jeg har fremmet forslag om å forkaste planen (KPA 1) på grunn av den dårlige prosessen, som er i strid med veileder, der det ikke har vært noen innbyggermedvirkning. Forslaget fikk ikke flertall, og vi må akseptere at planen fortsetter. Dårlige prosesser er ikke ulovlig, og den fikk sin politiske alibi med flertallet.

Så ved neste anledning (KPA 2) fremmet jeg forslag om å fjerne vern i formålet til arealplanen. Min mening er at Porsanger er vernet nok fra før, og det lille arealet vi kunne få handlingsrom til bør vi ikke sette ytterligere vern på. Hadde forslaget fått flertall ville planen i praksis blitt sendt tilbake til administrasjonen, for å tilpasse formål til innhold.

I mai starter vi en kampanje på sosiale medier om noen av punktene vi er i ferd med å vedta. Her trekker vi frem konkrete påbud, forbud og føringer som er fremmed for oss i Norges tredje største kommune i areal. Det skaper store reaksjoner hos folk, som har begynt å våkne. For de fleste vi har snakket med, har det enorme dokumentet vært for stort og uoversiktlig til å skjønne hvilke konsekvenser planen vil føre til.

Forutsigbarhet?

Argumentene fra flertallet i kommunestyret er at det vil gi forutsigbarhet, så det haster å få planen på plass. Nei, det ligger for mange punkter til å gi avslag, selv om vi har en plan.

Planen krever reguleringsplan for alle tiltakene rundt sentrumsområdene. Det er veldig fornuftig, da kan de folkevalgte få satt rammer for hvordan boligområdene skal være, hvilke krav som stilles til utbygger etc. Men, så krever planen at det skal brukes arkitekt med sentral godkjenning. Det mener jeg er helt unødvendig, for det første vil det være saksbehandler som sitter med all makt for å godkjenne arkitektforslaget, og for det andre blir det unødvendig store ekstrakostnader og det vil gå for lang tid med unødvendig mye byråkrati.

Det vil ikke være forutsigbart for Smørfjord, som har byggeforbud. Det vil være naivt å tro at man «bare» kan søke dispensasjon, da vi har bestemmelser i arealplanen som sier at dispensasjoner skal behandles strengt. Da vil den bli behandlet strengt, og ikke liberalt. Sametinget, reindrifta og Statsforvalteren vil av erfaring gå imot, og vil henvise til arealplanen at det finnes ledige tomter andre steder (i sentrum).

Lite forutsigbart vil det være for alle tiltak i hele distriktet da hele planen er teppebelagt med lav terskel for å kreve reguleringsplan, som vil føre til så store kostnader at folk flest ikke vil ha råd til å få satt opp sin hyttedrøm, eller hva de måtte ønske å bygge.

Vi har arrangert folkemøte hvor vi ba næringslivet komme, og de signalene vi fikk derfra var ikke til å misforstå. Planen er langt strengere enn nødvendig, og full av forbud og påbud som vil hindre vekst og utvikling i Porsanger.

Denne høsten har det vært temamøte i kommunestyret hvor Statsforvalteren skulle få blomstre om hvorfor det er så viktig og riktig at de gir innsigelser. Så har vi hatt utvidet planmøte hvor vi drøftet innsigelsene, og jeg vil si at i den siste tiden har prosessen blitt noe bedre. Vi har fått tilgang til innbyggerinnspillene, så da gjenstår det å se om hvor stor grad administrasjonen velger å ta hensyn til disse. Det ble ikke gitt noen politiske føringer, så vi får bare vente å se hva som blir resultatet når KPA 3 kommer i løpet av denne vinteren, De fleste innspillene gikk ut på ønske om å bygge på egen tomt, og tillegg er det er omtrent 14 likelydende innspill på mange av de punktene som FrP har påpekt. Dette må planen ta hensyn til, ellers så kan det betegnes som overkjøring og neglisjering av innbygger innspill. Jeg kan ikke se annet enn at administrasjonen og kommunestyret må ta hensyn til innspillene?

Hvert eneste år før jul sliter vi politikere å levere godt nok tjenestetilbud, og det handler stort sett om å kutte. Igjen er Børselv skole på agendaen, fordi det kan være vanskelig å finne penger til bærekraftig drift. Nåværende kommunestyre sier nei til vindmøller, havbruk og mineralutvinning. Tre områder hvor vi som kommune kunne krevd flere millioner i friske inntekter. Vi burde i arealplanen legge til rette for boligfelt og avlagt områder for industrisatsing i Børselv og de andre distriktssentrene hvis det er det vi vil i Porsanger. Vi trenger en samfunnsplan som sier noe om vi skal ha bærekraftig nærmiljøer til det beste for barna på begge sider av fjorden. Da må vi «ofre» noe? Ja, vi har fin natur i Porsanger, men det har de mange andre steder også. Også vi må bidra i det grønne skiftet.

Utover det så mener Porsanger FrP dette om neste behandling av KPA 3;

 • Fjerne benevnelsen vern i formåls punktet. Porsanger er nok vernet som det er
 • Eiendomsretten til folkene skal bli hensyntatt - for alle
 • Alle eksisterende boliger i bebygde strøk defineres som boligområde eller kombinert spredt bolig og fritidsområde der det er aktuelt
 • Alle boligeiere bør få samme mulighet å sette opp garasje, uthus, grillhytte eller annen innretning som de måtte ønske.
 • Vi krever at de mange innspillene i høringsrundene blir ivaretatt størst mulig grad.
 • Krav om lovlig farge på fritidsbolig fjernes
 • Må være lov å lage seg en plen rundt hytta sin?
 • Krav til silhuett fjernes- kan være vanskelig å skjønne hvordan det skal håndheves
 • Differensiert forbud mot vassdrag tilpasses Porsanger, iht PBL veileder
 • Krav til arkitekt fjernes
 • Mer liberale bestemmelser om høyder, størrelser på fritidsbolig
 • Opprette boligområder og industriområder i Børselv- for å bevare skole etc.. Må lages en plan for bærekraftig distrikts-sentrum også for Børselv
 • Kommunen godkjenner grunnforholdene for større områder- denne kostnaden kan da fordeles på flere. Det blir billigere og enklere for folk å bygge
 • Fjerne alle krav om reguleringsplaner i LNFR område, da bygninger har betydelig lavere verdi enn sentrale områder. Her vil private reguleringskostnader ha for høy betydning, og de færreste vil da bygge. Alternativet blir å få inn områdeplaner.
 • Fjerne forbud mot bygg nær elvene, da fredning av vassdrag egentlig gjelder utbygging av kraftverk
 • Fjerne fredning av fjorden mot havbruk
 • Fjerne forbud mot å tilpasse for å ta opp båt til båthus
 • Øke minstearealet til fritidstomt til 3 dekar. Ikke 1 som nå
 • Fjerne krav om alternativ energiforsyning til nye sentrums- og industribygg
 • Fjerne forbud mot bygg under 3 moh, men heller ha teksten om hvilke tiltak som iverksettes om man ønsker bygg under 3 moh iht PBL veileder
 • Fjerne plankrav for fritidsbebyggelse, det bør holde med områdeplan. Samtidig liberalisere krav til utbyggingsvolum og utforming
 • Bevare de få områdene fra KPA 2000 som ikke er definert som LNFR
 • Bevare avsatte områder, selv om det har kommet mulig funn om kulturminner. Disse må utredes før områdene tas av planen,
 • Fjerne bestemmelsen om at disp skal behandles strengt
 • Stille større krav til reindrifta om å bevare naturen. Unngå overbeite etc
 • Forenkle språket og oversikten i dokumentet. Må komme tydelig frem hvor det kreves reguleringsplaner.
 • Fjerne krav til risikoanalyse for forurenset grunn på alle reguleringsplaner.

Forresten, selv om man er uenig med AP så betyr ikke det at man ikke skjønner «systemet«»...!