I kommunestyrets budsjettregulering i juni ble det vedtatt å øke barnehagens årsverksramme for å møte kommunens underdekning på barnehageplasser og den nye pedagognormen som trer i kraft til høsten. I rådmannens saksfremlegg fremkom det at behovet ville dekkes med å øke årsverksrammen med en 60 % stilling som tilsvarer 300.000 kroner i året. En god og nøktern løsning. Dessverre valgte flertallet i kommunestyret, mot TLPs stemmer, å vedta en unødvendig dyr løsning til 800.000 kroner.

En stor del av årsaken må tilskrives rådmannens saksfremlegg. Der fremkommer ikke den gode og nøkterne løsningen som et alternativ i oppsummeringa. Det skisseres heller tre andre alternativer, hvor alle vil øke årsverksrammen unødvendig mye, med inntil to nye årsverk istedenfor en 60 % stilling. På direkte spørsmål til rådmannen bekrefter hun at den anbefalte løsningen ikke er presentert som ett av alternativene i oppsummeringen. Den er rett og slett utelatt ved en forglemmelse.

På grunn av dette ville ikke flertallet i kommunestyret forholde seg til annet enn de tre presenterte alternativene, hvor alle er unødvendig dyre og ingen av dem er anbefalt i vurderingen. Etter en kort debatt hvor jeg forsøker å mane til måtehold og nøkternhet i kommunens prioriteringer, med bakgrunn i kommunens underskudd, går rådmannen på talerstolen og trekker sin egen vurdering og anbefaling(!). Det overrasket meg, for anbefalingen er godt underbygget av både statistikk, pedagognormens krav og dagens bemanning. Det er ingen grunn til at det rimeligste alternativet er feil. Likevel «skroter» rådmannen saksfremlegget som er laget av kommunens fagansvarlig. Hvorfor?

Kommunestyret velger dermed å øke årsverksramma med nesten 800.000 kroner, en halv million kroner mer enn nødvendig. Men ikke nok med det. Kommunen er lovpålagt til å betale et tilskudd per barn til de private barnehagene, som tilsvarer like mye som kommunens egne kostnader per barn i sine kommunale barnehager.

Det er omtrent 2,4 ganger flere barn i private barnehager enn i de kommunale barnehagene i Porsanger. Om kommunens egne årlige barnehageutgifter øker med 500.000 kroner mer enn nødvendig, slik tilfellet er nå, økes tilskuddet til de private barnehagene med 1,2 mill. kroner, slik at den totale merkostnaden for kommunen ender på 1,7 mill. kroner. I rådmannens saksfremlegg ble ikke disse økonomiske konsekvensene nevnt!

Tilskuddet skal utbetales to år på etterskudd. Dermed vil kommunestyrets nylige vedtak føre til at denne tilskuddsordningen påfører kommunen en unødvendig ekstrautgift på omtrent 700.000 kroner i 2021 og 1,7 millioner kroner i året fra og med 2022.

Det er kritikkverdig at rådmannen ikke synliggjør økningen i tilskuddet til private barnehager som en konsekvens av at kommunen øker sine egne barnehagekostnader. Om dette hadde vært synliggjort kunne det spart kommunen for 2,4 mill. kroner i årene 2021–2022. Når disse utgiftene heller ikke reguleres i kommunens budsjett blir det vondt verre, for da vil de om 2–3 år komme «overraskende» på både rådmannen og politikerne. «Hvor kom dette underskuddet fra?» vil de spørre seg.

Dette er bare ett eksempel på at rådmannen ikke kjenner til de økonomiske konsekvensene av sine anbefalinger og at den politiske ledelsen ikke kjenner til konsekvensene av sine vedtak. Dermed kan vi konkludere med at dagens styring av kommunen ikke holder i det lange løp. Verken rådmannen eller den politiske ledelsen utviser økonomisk måtehold, noe som er helt avgjørende i årene som kommer.

Jeg vil forsikre velgerne om at TLP vil gjøre gode og langsiktige valg til det beste for kommunens økonomi, slik at innbyggerne kan forvente et godt tjenestetilbud også i fremtida. Vi kan begynne med å reversere vedtaket jeg nå har vist til. Slik vil barnehagens behov fortsatt dekkes på en tilfredsstillende måte, samtidig som vi sparer kommunen for 2,4 mill. kroner i kommende valgperiode.

Hans Magnus Thunestvedt

Ordførerkandidat for Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP)