Dette bruker nå enkelte partier som en mulighet til å fane høyt i valgkampen.

Alle vet at det er politisk ledelse som til syvende og sist har ansvaret, men da må jeg minne om i hvert fall to ting.

Årets budsjett og de foregående budsjettene har alle partiene i all hovedsak stilt seg bak hovedlinjene og rammen for budsjettet.

Alle detaljer i budsjettet under sektorer og virksomheter har ikke politikerne all informasjon om, det er derfor dette er delegert til kommunedirektør. Så når vi som politikere blir presentert et budsjett, som iht. kommunedirektør skal gå i balanse inkludert avsetning og nedbetaling av lån, så må vi som politikere stole på det.

Når det da likevel blir så store avvik fra budsjett som vi nå ser, er det riktig og viktig av kommunedirektør å sette på bremsene til en får nøstet opp i økonomien og får den på riktig kjøl igjen. Uansett, det er ingen tvil om at dette varsler om stramme budsjetter fremover og det bør foretas grundig gjennomgang av alle budsjett og regnskap på sektor og virksomhetsnivå, slik at en finner ut hvor vi lekker, eller hvor slagsiden er størst.

Så når representanter fra partiene nå går så hardt ut og skylder på Arbeiderpartiet for all elendighet, regner jeg med de er like kritiske til seg selv, som tross alt har vært med å vedta hovedlinjene i budsjettet?

Skal man være kritisk og legge skylda på andre partier, bør man som et minimum komme med konkrete løsninger om hvor det skal kuttes for å oppnå trygg styring.

For Hammerfest Arbeiderparti sin del, er det først og fremst viktig å få alle fakta på bordet før vi konkluderer. Det er også viktig og ikke skremme våre innbyggere å gi et feilaktig inntrykk av situasjonen. Store avvik fra budsjett er alvorlig, og det skal håndteres og gjennomgås. Forventer at politikere fremover vil bli løpende orientert slik at vi får all den informasjon som er nødvendig til å treffe gode tiltak og stake ut en trygg kurs for fremtidens budsjett.