(GD) I en e-post til GD går daglig leder Sebastian Esko Riel-Saua på vegne av ledelsen i Brunbjørn og hovedaksjonær Thor Aage Pedersen hardt ut mot den tidligere ledelsen i Brunbjørn.

– Bakgrunnen for oppbudsbegjæringen er som kjent at Brunbjørn AS over lengre har befunnet seg i en lite gunstig økonomisk situasjon. Denne situasjonen har etter vår oppfatning sin opprinnelse fra vinteren 2021/2022 og har gradvis blitt forverret gjennom sommeren og høsten 2022, skriver Riel-Saua.

– Ikke tilstrekkelige tiltak

Han peker på at årsaken til de økonomiske problemene skyldes en kombinasjon av at Brunbjørn grunnet mangelfull administrasjon ikke fikk ferdigstilt sine prosjekter i 2021 og at prosjekter for 2022 ble sent igangsatt.

Riel-Saua er også daglig leder for SRS Networks, et selskap som har vært underentreprenør for Brunbjørn. I august ble han satt inn som ny daglig leder i Brunbjørn.

– I tillegg taper både Viddas og SRS større beløp på grunn av oppbudsbegjæringen. SRS alene går på et tap i overkant av 30 MNOK. Vi har forsøkt flere løsninger, men ser dessverre ingen annen utvei enn å begjære oppbud.

Riel-Saua mener problemene vedvarte og at Brunbjørn AS’ tidligere administrasjon og styre ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak.

– Som følge av dette hevet SRS alle sine kontrakter med Brunbjørn AS våren 2022. Etter en lengre dialog med daværende ledelse i Brunbjørn AS i etterkant av hevingen valgte man allikevel å fortsette arbeidene for å sikre begge parters interesse.

Riel-Saua opplyser at SRS sommeren 2022 kontaktet Brunbjørn AS’ hovedaksjonær Viddas AS.

– Hovedaksjonær opplevde at informasjonen som ble overlevert ham fra styret og mindretallsaksjonærene var villedende og mangelfull, mener Riel-Saua.

Han opplyser i pressemeldingen at både hovedaksjonær Viddas og SRS større beløp på grunn av oppbudsbegjæringen. SRS alene går på et tap i overkant av 30 millioner kroner.

Dette er pressemeldingen fra Brunbjørn

Tidligere styreleder Kristoffer Ringerud i Brunbjørn har blitt konfrontert med påstandene fra ledelsen i Brunbjørn mot tidligere ledelse.

– Det er riktig at det var forsinkelser med oppstart av noen prosjekter, men det dreide seg da i hovedsak bare om forskyvning av inntekter, skriver Ringerud.

Han er nå ikke overrasket over at Brunbjørn er konkurs.

Se hele tilsvaret fra den tidligere styrelederen under.

Mener Holberg saboterte

Samme dag som Brunbjørn har meldt oppbud, går Riel-Saua også kraftig ut mot Amund Holberg, som har vært gründer i Brunbjørn og nest største aksjonær i selskapet.

Riel-Saua mener det nye styret har blitt motarbeidet og sabotert av Holberg.

– Han har kontaktet flere av Brunbjørn AS’ kunder for å overtale dem til å heve sine kontrakter med Brunbjørn AS. Dette har vært i strid med arbeidsavtalen mellom Holberg og Brunbjørn AS. Han har også oppfordret kreditorer av Brunbjørn AS til å samarbeide for å slå selskapet konkurs, hevder Riel-Saua.

Daglig leder i Brunbjørn mener også at Holberg har oversendt en reklamasjonsrapport med fiktive reklamasjonskrav mot SRS Brunbjørns største kunde GlobalConnect AS.

Holberg sier til GD at han bistår gjerne bobestyrer i konkursprosessen og at en konkurs er trist for de ansatte.

– Har du motarbeidet og sabotert etter at nytt styre og ledelse kom på plass?

– Nei, jeg har ikke sabotert mot den nye ledelsen. Det er smigrende at de tror jeg har så stor påvirkningskraft mot store konsern. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Holberg.

Han ser ingen grunn til å kommentere påstandene som fremkommer ytterligere.

I oktober hevet Global Connect (Homenet) alle sine kontrakter med Brunbjørn.

– Surrealistisk

Finn Løkken, tidligere daglig leder i Brunbjørn, kommenterer nå også for første gang tumultene i selskapet han var daglig leder for fram til han ble avsatt i august.

– Du har vært bundet av taushetsplikt. Hvordan har det vært å følge utviklingen i selskapet de siste ukene?

– Det har vært surrealistisk, fastslår Løkken.

Riel-Saua hevder at SRS sa opp sine kontrakter med Brunbjørn våren 2022, men at man gikk videre for å sikre begge parters interesse. Dette mener Løkken ikke stemmer.

Det ble våren 2022 avdekket at det var omfattende mangler ved SRS sine leveranser til Brunbjørn. Som følge av dette ble det reklamert og holdt tilbake betaling fra Brunbjørn overfor SRS. En av Brunbjørns største kunder, Eidsiva Bredbånd AS, krevde at Brunbjørn avsto fra å bruke SRS i framtidige leveranser, skriver Løkken.

Han viser til at Brunbjørn deretter hevet fire avtaler overfor SRS på forsommeren, hvor Eidsiva var Brunbjørn sin kunde.

– Dette skjedde i felles forståelse mellom Eidsiva, Brunbjørn og SRS. Samtidig startet en større gjennomgang av alle leveranser fra SRS inn til Brunbjørn. Her ble ytterligere feil og mangler avdekket, skriver Løkken i en e-post.

Ifølge Løkken ble konsekvensen av dette at Brunbjørn holdt tilbake betaling til SRS, samtidig som Brunbjørn ikke fikk betaling fra sine kunder som følge av de samme feil og mangler.

– Brunbjørn mottok en erklæring om heving av samtlige avtaler mellom SRS og Brunbjørn fra daglig leder Riel-Saua, men denne ble trukket to timer senere av SRS sin advokat, skriver Løkken.

Han opplyser at fra samme tidspunkt krevde en annen av Brunbjørn sine største kunder at Brunbjørn avsluttet samarbeidet med SRS som følge av manglende tillit til SRS og dets ledelse.

– Hvorfor gikk daværende ledelse videre med SRS?

– SRS motsatte seg heving. Etter gjeldende avtalerett hadde da SRS rett til å utbedre før heving kunne iverksettes fra Brunbjørn, skriver Løkken.

– Var du på dette tidspunktet klar over at det forelå omfattende reklamasjoner?

– Manglene begynte å avdekkes gradvis, og ettersom SRS utførte ytterligere leveranser kom ytterligere feil og mangler fram, skriver han.

Mener SRS er årsaken til presset økonomi

Den tidligere daglige lederen i Brunbjørn mener den pressede økonomiske situasjonen utelukkende oppsto som følge av at SRS ikke leverte i henhold til kontrakt overfor Brunbjørn.

– Hvilken kommentar har du til påstanden om manglende tiltak i forhold til igangsettelse for sesongen 2022?

– Det visste seg at SRS ikke hadde administrasjon og kapasitet til å innhente grunneiertillatelser. Brunbjørn satte på egne ressurser for å løse dette, men SRS mangelfulle oppfølging medførte likevel store forsinkelser, hevder Løkken.

Den nye ledelsen i Brunbjørn viser til tom kassakreditt som en medvirkende årsak til at Brunbjørn ikke fikk betalt underleverandører.

– Var Brunbjørn økonomisk på randen da du måtte gå av?

– Brunbjørn hadde løpende kreditter og et godt og åpent samarbeid med sin bank om situasjonen. Brunbjørn sin bank hadde ingen tillit til det nye styret som var foreslått av Brunbjørn sin hovedaksjonær, skriver Løkken.

Løkken fastslår at nettopp at styreleder Dalan og Riel-Saua lot seg velge, uten å ha sikret Brunbjørn alternativ finansiering er direkte årsak til konkursen.

– Ansvarlige for det er hovedaksjonær, sittende styre og daglig leder, kommenterer Løkken.

Han fastslår likevel at mangelfulle leveranser fra SRS med påfølgende reklamasjoner medførte redusert likviditet i Brunbjørn.

– Dette skjedde i full forståelse med banken, og daværende styre og daglig leder hadde en felles oppfatning av hvordan dette skulle løses.

Riel-Saua mener imidlertid at da den nye ledelsen ble kjent med at Brunbjørn at selskapet hadde tilnærmet tom kassakreditt satte det nye styret i en situasjon hvor selskapet hadde et betydelig minus på konto.

– Brunbjørn AS fikk da ikke noen mulighet til å betale sine underleverandører. Dette gjorde at produksjonen i de ulike prosjektene stoppet opp, med den påfølgende konsekvens at betaling fra kundene til Brunbjørn AS uteble. Som følge av den manglende produksjonen og at fordi at Brunbjørn AS ikke fikk gjennomført løpende utbedringer av reklamasjoner grunnet manglende betaling til Brunbjørn AS’ underleverandører, hevet flere av Brunbjørn AS’ kunder sine avtaler. Dette gjorde at inntektsgrunnlaget til Brunbjørn AS bortfalt og vi ser dessverre ingen annen løsning enn å begjære oppbud, melder Riel-Saua onsdag.

Løkken opplyser at han fortsatt har krav på sluttoppgjør i henhold til arbeidskontrakten.

– Kravet vil forfølges mot det nye styret som personlig ansvar for disse, skriver Løkken.

Løkken reagerer sterkt på at nåværende styre og daglig leder har gått ut med han mener er grove anklager og beskyldninger mot seg selv og tidligere kolleger.

– Etter vårt syn er dette i stor grad løgn og viser en total mangel på innsikt i egen rolle i saken. Jeg vil også si at jeg er glad for at flesteparten av de tidligere ansatte seer ut til å ha fått seg nytt arbeid, skriver Løkken.

Tidligere ansatte er lettet

GD har tidligere omtalt at 20 av de tidligere ansatte ikke har fått utbetalt lønn og feriepenger. De gikk videre med en konkursbegjæring som var berammet i retten onsdag.

– De tidligere ansatte synes det er leit at Brunbjørn, som tidligere har vært en god arbeidsgiver, har meldt oppbud. De er imidlertid lettet over avgjørelsen, som kommer etter noen krevende måneder med usaklig behandling og økonomisk mislighold overfor de ansatte, kommenterer de ansattes advokat, Ingrid Sandberg.