Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP) ble stiftet i 2014. Partiet har snart lagt bak seg en valgperiode i kommunepolitikken. Vi utvikler vår politikk på stadig nye områder. I det siste har utviklingen av eiendommer i Lakselvdalen blitt et tema som opptar lokalbefolkningen. Våre representanter i perioden 2015–2019 har ikke hatt spesielle føringer fra partiet, når saker om landbrukseiendommer og bruken av disse har vært behandlet. TLPs representanter har gjort sine vurderinger fra sak til sak.

TLPs politikere har mottatt henvendelser fra medlemmer og andre porsangværinger om saker som angår landbrukseiendommer. Med bakgrunn i dette har TLPs styre valgt å klargjøre TLPs linje i slike saker for neste valgperiode.

Målet med eiendomspolitikken for landbrukseiendommer er å sikre at produktive arealer blir brukt til matproduksjon også i fremtiden. Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern. Dette er et sentralt ansvarsområde for Landbruks- og matdepartementet ifølge regjeringens nettside.

I vårt nye valgprogram heter det at vi ønsker å lytte til folk og være ydmyke overfor deres meninger. Videre har vårt årsmøte vedtatt at innbyggernes langvarige bruk av og samspill med naturen skal veie tungt i beslutninger som berører bruk av naturen. Føringene i vårt valgprogram skal sikre at også Lakselvdalen forvaltes til det beste for lokalbefolkningen.

Med bakgrunn i vårt valgprogram skal vi i neste valgperiode ha en restriktiv linje med tanke på å gi dispensasjoner fra bo- og driveplikt når landbrukseiendommer skifter eiere. Kommunen har myndighet til å gi rammer for bruk av landbrukseiendommer med bakgrunn i jordloven og konsesjonsloven. Når kommuneplanens arealdel skal behandles, vil vi se til at en slik linje skal være førende for våre politikere. Vi har programfestet at hensynet til primærnæringene veier tungt og at vi ønsker å sikre tilgang på lokal mat. Vi viser til verdens matmangel og at de lokale råvareprodusentene er viktige for kommunen.

Plan- og bygningsloven foreskriver at kommunen behandler søknader om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette gir lokalpolitikerne avgjørende innflytelse for utviklingen i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Lakselvdalen hører til et slikt arealformål.

TLP vil ikke være med på å gi dispensasjoner for å føre opp nye bygg langs elva, uten at det kommer spesielt godt begrunnede søknader, som er i tråd med regjeringens mål om at produktive arealer skal bli brukt til matproduksjon.