Gå til sidens hovedinnhold

Blått eller rødgrønt de neste 4 år: – Norge er blitt et paradis for de rikeste

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Valget nærmer seg og dette blir et spennende valg. Blir det kursendring, eller vil vi få mer av samme politikk? La oss først se hva vi har fått de siste 8 år, hva dagens regjering har gitt oss. Jeg har forsøkt å sette sammen en liste over dette. Vi tar først dem som har fått mer:

1. De 1000 rikeste har fått et skattekutt på 1 500 millioner hver. De øvrige har fått et skattekutt på ca 1 200 kr hver.

2. De 3 siste år har de rikeste fått et skattekutt på kr 8,20 for hver 100 kr de tjener. De øvrige har fått et skattekutt på 30 øre for hver 100 kr. (Utrulig, men sant)

3. Arveavgifta er fjernet.

4. Formueskatten er redusert

5. Eiendomsskatten er redusert

Så tar vi de som har fått mindre:

1. Opptjeningstiden for pensjon for uføre vil stoppe ved 62 år mot tidligere 67 år. I tillegg fjernes skjermingen mot levealdersjustering av alderspensjon. Dette vil medføre at mennesker som i utgangspunktet har lite, vil få en pensjon ned mot, og tildels under, fattigdomsgrensen. I tillegg vil de med lavest pensjon samordnes mot ektefelles inntekt, et kutt de med høgre inntekt slipper. (Utrulig, men sant)

2. Kronisk syke må også betale mer. Regjeringen vil slå sammen to egenandelsordninger, slik at staten sparer 149 millioner kroner pr år. Denne innsparingen betales selvfølgelig av de som er syke.

3. Tilskudd til barn og unge som sliter psykisk i skolen er redusert

4. Unger med dårlig syn og skjeve tenner må dekke større del av kostnadene selv.

5. Kutt i fri rettshjelp

6. Feriepenger til arbeidsløse er tatt bort

7. Kutt i arbeidsløshetstrygden

8. Kutt i arbeidsavklaringspenger

9. Skattelagt sluttvederlagsordningen for slitere

10. Forverring av de ansattes lønnsgarantiordning ved virksomheters konkurs

11. Bostøttekutt til uføre

12. Uføre har mistet barnetillegget

13. Det er innført egenandel for fysioterapi

14. Fjernet tilskuddsordningen for lengeværende barn

15. Eldre på sykehjem er fratatt kulturtilbudet sitt

16. Aupairer mister tilgangen til hjelp om tilgangen til informasjon om sine rettigheter. (Hvit slavehandel)

17. Folk som må pendle til jobben eller bo borte fra hjemmet i jobbsammenheng, er straffet i flere sammenhenger

Det at de i tillegg har svekket Arbeidsmiljøloven gjør også at vanlige arbeidstakere vil komme dårligere ut.

Hva har dette betydd for de svakeste i vårt samfunn? Under dagens regjering har denne gruppen hatt en gjennomsnittlig lønnsvekst på 0 %. I tillegg kommer de ovennevnte kutt, noe som medfører en reell nedgang i kjøpekraften for disse grupper i løpet av de siste 8 år. Under siste regjering med AP hadde denne gruppen en reell lønnsvekst på 2 %.

Norge er blitt et paradis for de rikeste. Og Norge er nå et forskjellssamfunn på linje med Frankrike og England.

Er noen partier villige til å gjøre noe med denne åpenbare uretten?

SP er hovedsakelig opptatt av å reversere sentraliseringen. Og det er bra, men dette reduserer ikke forskjellene. Eiendomsskatten er nok helt uaktuell å øke sett fra deres ståsted, selv om de fleste økonomer mener at denne skatten vil være mest treffsikker, ha god utjevningseffekt og vanskelig å manipulere seg bort fra. Skatteskjerping for de rike er nok ikke noe dette partiet ivrer for. I tillegg ønsker de å styrke grunneiernes makt ytterligere. I år 2000 fikk de privatisert grunnvannet som fram til da var eid av fellesskapet. 100 år tidligere privatiserte de småviltet. Hva blir det neste? Nytt angrep på allemannsretten, slik at bær og sopp blir grunneierens eiendom?

AP klager mye i opposisjon, men i posisjon dilter de etter Høyre.

Formuesskatten vil de øke med kun 7, 2 milliarder. Dette er en treffsikker skatt og medfører ikke problem for eiere av bedrifter som blir berørt. Her er det mulig å hente inn mer.

Arveavgift vil de ikke gjeninnføre. Også OECD anbefaler denne som et godt grep for å motarbeide ulikheter. Begrunnelsen til AP for ikke å gjeninnføre denne skatten er at de superrike klarer å finne smutthull som gjør at de slipper denne skatten.. Det gjør de da også når det gjelde andre skatter. Oppgaven for en regjerning må være å tette slike smutthull, ikke bare la være å gjøre noe. USA, England og Frankrike, til eksempel, har arveavgift, opp til 45 %. Med et bunnfradrag på eksempelvis 2 millioner kroner vil vanlige folk ikke bli berørt av denne skatten, kun de aller rikeste.

Eiendomsskatten bør økes til minst det som var før Høgre kom i regjering. Dersom den økes til gjennomsnittet for OECD, vil det gi 44 milliarder mer i inntekter til det offentlige. Noe som kan brukes til enorme velferdsløft, slik som gratis barnehage og tannhelsebehandling.

Ap må ikke gjøre nå som i 2005. Da ville de ikke reversere Bondevikregjeringens skattekutt til de rikeste, på kr 34 milliarder. Med det nye skatteløftet vil AP ha godtatt over 50 milliarder av de 58 milliarder kroner de borgelige regjeringer har gitt i skattekutt siden 2001.

Hvorfor vil ikke AP skattelegge multinasjonale selskaper sitt overskudd? Her tas det ut betydelige beløp skattefritt som sluses til skatteparadis! Regjeringen har full anledning til å skattelegge all inntekt og formue på norsk territorium. De kan også skattelegge utenlandske eieres aksjeformue. Norske bedrifter blir skattelagt, mens utenlandske slipper skatt. Dette er klart konkurransevridende, til favør for utlendingene.

Store forskjeller er uheldig for ethvert samfunn. Små forskjeller er positivt, gir flere arbeidsplasser samt tillit til et samfunn som oppfattes som rettferdig.

Har et godt valg.

Kommentarer til denne saken