FeFo overtok fra Statsskog en festeavtale om Nordkapp-platået som sikrer fester rett til fornyet festekontrakt. Denne kontrakten er juridisk bindende for FeFo. Som det framgår av § 49 i Finnmarksloven overtok vi ansvaret for alle avtaler Statskog i sin tid hadde inngått, inkludert mange tusen festekontrakter for private boliger, og noen næringsområder. For å gi festere forutsigbarhet for sine investeringer fikk ikke FeFo adgang til å oppheve disse og starte med blanke ark i 2006.

Det skulle bare mangle at folk og næringsliv skulle risikere å miste sine verdier, opparbeidet over lang tid, så her utviste lovgiver sunn fornuft. Det betyr at FeFo ikke kan gå bort fra festekontrakten, men vi kan forhandle om betingelser i den, og det er det vi skal gjøre, så snart planmyndigheten, altså kommunen, har vedtatt sin områdeplan. Prisen skal opp, arealet skal ned og det skal gi positive ringvirkninger til Nordkappsamfunnet. Særlig det siste er vi opptatt av. Vi har sammenfallende interesser med Nordkapp, uansett hva Fjellheim måtte tro.

Når det gjelder salg av grunneiendommen sier FeFo nei til dette på prinsipielt grunnlag. Begynner vi å selge unna eiendommen, tappes den for verdier og ressurser til kommende generasjoner, og den blir i praksis privatisert. Det pågår en stor rettskartlegging i Finnmark, som det vil ta år å ferdigstille. Selger FeFo grunn, som det framover i tid viser seg at det finnes andre rettighetshavere til, vil dette skape problemer for den som har kjøpt grunnen.

Påstandene om at FeFo kun har økonomiske interesser er feil. Vi ønsker oss ikke økte inntekter, som Fjellheim påstår. FeFo har ingen målsetting om profittmaksimering. Vi skal likevel ha inntekter fra de arealene vi fester bort. Disse inntektene utgjør et vesentlig grunnlag for FeFos inntekter. FeFos inntekter dekker de forvaltningsmessige og lovpålagte oppgavene vi har.

FeFo får ingen offentlig støtte. Vi er en privat grunneier med en rekke lovpålagte oppgaver som vi finansierer gjennom vår aktivitet. Det er full åpenhet rundt FeFos økonomi. Den viser at vi i snitt de siste årene har hatt ett overskudd på mellom 2 til 4 millioner og at disse midlene blant annet brukes til grønne midler og andre tiltak i Finnmark.

Så en personlig kommentar til slutt. Fjellheim hevder at det sitter ledende personer i Finnmark Arbeiderparti på begge sider av bordet. Hvem er det han sikter til da? Jeg har ingen ledende posisjoner eller andre posisjoner i Finnmark Arbeiderparti. Det er bra at Fjellheim ønsker å delta i debatten, og ytringsfrihet er viktig. Samtidig blir debatten bedre om en forholder seg til fakta og ikke tillegger aktører motiv de ikke har.