Årsmøtet i Finnmark Sp tok et skarpt oppgjør med høyreregjeringas distriktsfiendtlige politikk som hindrer like og rettferdige muligheter til bolyst, vekst og utvikling i hele landet. Senterpartiet mener at fellesskapets ressurser og virkemidler skal utnyttes på en måte som motvirker sentraliseringskreftene og gjør det lettere, ikke vanskeligere, å leve og virke i Utkant-Norge.

For Finnmark betyr dette bl.a. at offentlig kommunikasjon til veiløse kystsamfunn må forstås og prioriteres som den basale infrastrukturen dette faktisk er. Det skal være attraktivt å bo og arbeide også på mindre steder, og Senterpartiet vil jobbe for en samferdselspolitikk som gjenspeiler og virkeliggjør denne ambisjonen.

Resolusjonen som et samla årsmøte i Finnmark Sp vedtok slår derfor fast at:

- Båtruter som er eneste kommunikasjon mellom ei bygd og kommunesenteret/storsamfunnet må (a) forstås og prioriteres som basal infrastruktur og (b) opprettholdes på et nivå som både gjør det mulig å leve og virke på stedet og også planlegge for ei framtid der.

Finnmark Sp er kritisk til og vil skrote bruken av kollektivtrafikkmodeller utvikla for urbane områder, da disse er uten relevans i en landsdel prega av spredt bosetting, enorme avstander og ekstremt mye vær og vind, og hvor havet/fjorden ofte er hovedferdselsåra.

Det har dessverre blitt vanlig å høre at den offentlige kommunikasjonen i Finnmark var mye bedre før. Finnmark Sp vil ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av samferdselstilbudet i fylket. Dette arbeidet må se båt, buss, drosje og ferje i sammenheng. Gjennomgangen må være sluttført i god tid før dagens avtaleperioder utløper, slik at relevante krav og vilkår – til beste for passasjerene – kan utformes og bakes inn i anbudene før disse lyses ut på nytt.

Geir A. Iversen, leder Finnmark Sp og 1. kandidat ved Stortingsvalget
Nancy C. Porsanger Anti, 1. nestleder Finnmark Sp og 2. kandidat ved Stortingsvalget
Lodve A. Svare, 2. nestleder Finnmark Sp og gruppeleder Hammerfest Sp