FeFo er grunneier på Finnmarkseiendommen, og på Finnmarkseiendommen gjelder Finnmarksloven. Loven legger føringer for forvaltningen av naturressursene. Ved behov kan det innføres innskrenkninger i fri bruk, og da skal brukerne høres. FeFos reguleringer skal ta rimelig hensyn til de ulike brukernes bruk av ressursen, og reguleringene kan klages inn til departementet. De lokale brukerne har den sterkeste retten.


Finnmarksloven gjelder også for forpakterne
Som kjent forpakter FeFo bort fiskeretten i mange av våre beste laksevassdrag til ulike foreninger i Finnmark. Også for forpakterne gjelder Finnmarksloven, og det står tydelig i avtalen mellom FeFo og forpakterne. Blant annet skal foreningene sende fiskeregler til godkjenning hos FeFo, og FeFo skal eventuelt forestå høring. Forpakterne plikter også å etterkomme pålegg gitt av FeFo.

Alle kan klage
Hvem som helst, både foreninger og enkeltpersoner, kan klage inn reguleringer gjort av FeFo eller de som forpakter på vegne av FeFo. Dette betyr kort og godt at det ikke er kjøttvekta som rår, men bestemmelsene i lovverket.

FeFo har siden opprettelsen mottatt et titalls klager innen utmarksforvaltningen, som går på reguleringen av ulike brukergrupper. Der ikke FeFo etterkommer klager, blir klagene oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Flere veier til god lakseforvaltning
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er et uavhengig råd oppnevnt av Miljødirektoratet og har som hovedoppgave blant annet å beskrive bestandsstatus for laks i forhold til gytebestandsmål og trusselnivå.

VRL vurderer bestandsstatus og høstingspotensial for Lakselva å være svært god, og overbeskatning rangeres lavt når det gjelder ulike faktorers trusselnivå for laksen generelt. For å sikre et vassdrag mot overbeskatning, kan mange ulike verktøy benyttes. Regler om antall fiskekort, redskapsbruk, fisketider, fredningssoner, dagskvoter og sesongkvoter er alle virkemidler som kan brukes, i tillegg til midtsesongsevaluering.

Reguleringer i Lakselva

I februar i år ble FeFo via media gjort kjent med at Lakselv Grunneierforening (LGF) ville innføre en sesongkvote på 1 laks per fisker i Lakselva. Ved forespørsel om begrunnelse for dette var svaret «føre-var». Omtrent samtidig mottok vi klage fra Lakselv JFF, som foreslo å øke kvoten for lokale til 2 laks. Med bakgrunn i klagen, og en konkret vurdering av Lakselva sin bestandsstatus og høstingspotensial, ba FeFo LGF om å justere kvoten opp til minimum 2 storlaks for lokale fiskere.

LGF sine fiskeregler ble vedtatt på deres årsmøte og kunngjort i mai. FeFo deltar ikke på våre forpakteres årsmøter, så vi vet ikke om vårt pålegg ble diskutert eller presentert på møtet. Kvotene som ble vedtatt, skjedde uten at LGF hadde respondert på, eller etterkommet vårt pålegg i henhold til forpaktningskontrakten. Dette førte til at FeFo i juni endret sesongkvotereglene for lokale rettighetshavere på Finnmarkseiendommens fiskeplasser i Lakselva. Eventuelle innskrenkninger utover disse vil måtte tas i form av reduksjon i kvote for tilreisende fiskere.

Pliktig organisering

Lakselva har vært styrt etter et midlertidig flertallsvedtak som ble fattet i 2008, i fravær av en pliktig organisering av vassdraget. Dette vedtaket er nå langt på overtid når det gjelder sin gyldighet. FeFo vil etter sesongen ta initiativ til en pliktig organisering av Lakselva med fordeling av fiskeandeler, til beste for vassdraget, og til beste for innbyggerne i Porsanger og Finnmark.

Skitt fiske, lokale rettighetshavere og tilreisende gjester!

LES MER: