Med Vadsø og Wenche Pedersens uttalelser friskt i minnet, uttaler vi oss med all respekt for dem og deres sak. Det er umulig å kommentere denne saken uten å vise til situasjonen og frustrasjonen de står ovenfor i Vadsø idag. Dette er et veldig uheldig signal fra staten til Vadsø.

Vi forstår godt Pedersen og Vadsøs frustrasjon. Vadsø står allerede overfor flere nedleggelser, de har kjempet hardt for å beholde mottaket i sin tid, og de opplever nok å bli både overkjørt og ikke hørt i denne saken. Det er uheldig! Og det som uansett er sikkert, er at det er veldig uheldig hvis Vadsø og Sør-Varanger blir satt opp mot hverandre i denne saken. Vi bør tenke samarbeid, og se på mulighetene dette kan gi både oss og dem! Vi ser poenget med at Sør-Varanger er nærmest Schengen-grensa, samtidig bør ikke dette gå på bekostning av godt naboskap.

Vi bør uansett inkludere Vadsø i denne prosessen, tenker vi.

Når det er sagt - og når det kommer til våre synspunkter omkring etableringen av et asylmottak i Sør-Varanger, har vi følgende tanker;Rødt Sør-Varanger er absolutt positive til etableringen av flyktningmottak. Spesielt i forhold til nye arbeidsplasser er dette positivt, og det faktum at vi kan ta et større samfunnsansvar ved å bosette flere flyktninger her. Vi ønsker gjerne å bosette enda flere enn det som gjøres idag, og spesielt med tanke på mindreårige og Moria-barna. Dette er positive signaler som gir nye muligheter. Kanskje kan man gjøre noe sammen med Vadsø?

Kanskje kan dette også føre til etableringen av et transittmottak i Høybukta for enslige, mindreårige Moria-barn med tiden?

Flyktninger og asylsøkere skal møtes med respekt og omsorg, og det er viktig at vi er vårt ansvar bevisst ved å ha en god, langsiktig plan for integreringen og oppfølgingen i vårt samfunn, hvis det blir aktuelt med et flyktningmottak her. Vi ser dette også som positivt parallelt med nedgangen i innbyggertallet i vår kommune; færre elever begynner i barnehage og på skole, det fødes færre barn enn før. Et flyktningmottak og bosetting av flere flyktninger her, vil definitivt få fart i barnehage- og skolesituasjonen.

120 fastboende og 15 transittplasser kan gi gode økonomiske ringvirkninger for samfunnet.Sør-Varanger har tidligere erfaring fra Solenga flyktningmottak i sin tid, fra mottaket i Høybukta i nyere tid, Vadsø har god erfaring med å drive asylmottak der, og alle disse erfaringene vil nok komme godt med. Men, igjen, vi må ha en langsiktig og god plan for oppfølging og integrering på plass, og en god tone og dialog med våre naboer i Vadsø, før man går i gang med dette.Vi ser det også slik at et potensielt flyktningmottak bør driftes kommunalt, at lokale aktører er inkludert hele veien - og at dette ikke bør legges ut på anbud!

Vi er prinsipielt i mot å legge ut helse, omsorg og andre tilsvarende næringer på anbud. Det er menneskene og de ansatte som bør være i fokus, ikke profitt og penger. Tarifflønn for ansatte og gode arbeids- og boforhold må minimum være på stell! Vi ser hva som har foregått med Babcock, med de nye sykehusene som bygges i dag (inkludert vårt eget), og flyktningenæringa bør ikke havne i samme anbudssituasjon! Antallet flyktninger i verden har økt dramatisk de siste årene, som følge av krig, sult og andre faktorer.

I følge FN er mer enn 24 millioner mennesker drevet på flukt i verden i dag. Det er ekstremt mange, og vi er en del av det som foregår rundt oss, om vi vil eller ei, med Moria-leiren som et skrekkens eksempel - og vi må ta mer ansvar! Med korona-krisen midt oppi alt, ser vi spesielt viktigheten av å gjøre noe NÅ, før det skapes enda større negative ringvirkninger! Utfordringene vi står overfor idag er globale, og de er så uendelig mye større enn meg og deg.

Både Sør-Varanger og Vadsø har erfaringen som skal til for å drifte asylmottak, og kanskje vi kan få til noe sammen?