Gå til sidens hovedinnhold

– At det har vært ført drøftinger betyr ikke at fagforeningene er enig i politimesterens beslutning

Noen setninger fra Norges Politilederlag Finnmark – NPL-Finnmark – for å nyansere mediebildet litt – relatert til omorganisering av Reinpolitiet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ledelsen har uttrykt at dette er ikke en omorganisering for å gjøre Reinpolitiet bedre, men for å hente ut ressurser fra Reinpolitiavdelingen for igjen å bedre annen polititjeneste.

At det har vært ført drøftinger betyr ikke at fagforeningene er enig i politimesterens beslutning. En slik beslutning kan være gjort selv om samtlige fagforeninger er uenige.

For å nyansere bildet av at Reinpolitiet ikke har endret seg må en ta med historien.

Reinpolitiet har siden opprettelsen gjennomgått flere endringer, også strukturelle. I 1999 ble det ansatt koordinator (leder), denne stillingen ble opprettet i Alta. Før det hadde Reinpolitiet blitt administrert av Landsdelspolitikammeret/Troms og politimester Truls Fyhn. I 2003 ble patruljen i Vadsø flyttet til Kautokeino. I 2006 ble ansvaret for Reinpolitiet overført til Politimesteren i Vest-Finnmark – og i 2007 ble en patrulje i Alta flyttet til Porsanger.

Da reindriftsloven kom 1.7.2007 ble politiets tidligere rolle i 1978-loven ikke videreført. Reinpolitiet begynte i 2007 planmessig med økt kontroll og håndhevelse av lovverket som regulerer allmennhetens bruk av naturen som vi har i Nord-Troms og Finnmark. Patruljen i Porsanger var naturlig og fornuftig plassert i forhold til stor reindriftsaktivitet vel halve året, samt det faktum at Porsanger er den tredje største utmarkskommunen i Norge. Kort sagt kan det hevdes at Reinpolitiet har endret seg parallelt og i takt med reindriften med unntak for at reindriften har tatt i bruk droner og helikopter – noe Reinpolitiet så langt ikke har gjort.

Politimesterens analyse og seksjonenes ressursbruk for driftsåret 2019 er brukt som et beslutningsgrunnlag. Seksjonen hadde et ekstraordinært høyt sykefravær i 2019. Likevel har dette blitt lagt til grunn, bl.a. for å sentralisere i 3 manns patruljer. Relatert til det ekstraordinære 2019 – så har allerede sykefraværet gått drastisk ned så det er ikke lenger et godt argument for omorganiseringen.

Det ble også i 2019 benyttet mye arbeidstid på prosjektarbeid vedrørende Reinpolitiets fremtidige arbeidsoppgaver, dette var arbeidstid som skulle vært brukt på primæroppgavene. Prosjektrapporten ble imidlertid «lagt til side» og ny prosjektrapport ble produsert i løpet av første halvdel og så levert medio 2020.

I begge rapportene var det flertall mot opprettelse av 3 mannspatrulje.

Høsten 2015 kom avgjørelsen om at Finnmark ble et eget politidistrikt. Reinpolitiseksjonen fikk da pålegg om å holde stillinger vakante i påvente av implementering av politireformen. I februar 2018 fikk 2 ansatte tildelt «annen passende stilling» i seksjonen. En direkte konsekvens av dette var bl.a. at 2-mannspatruljen i Kirkenes ble «omgjort» til 2 enmannspatruljer ved at tjenestemmene ikke skulle ha samme oppmøtested/kontorsted. Det er en kjensgjerning at dette ikke har fungert optimalt, men dette er et resultat av omstillingen og den avtalen som da ble gjort av politidistriktet.

Imidlertid ville Kirkenespatruljen f.o.m. februar 2021 (om 3 mnd.) kunne blitt bemannet som oppsatt (med 2 tjenestemenn med oppmøtested i Kirkenes). Det var altså ikke Reinpolitiseksjonen selv som ønsket eller opprettet enmannspatruljene – tvert om så har seksjonen alltid tilstrebet seg tomannspatruljer. Det var politidistriktet/politimester som besluttet at Reinpolitiet i fm. innplassering som følge av politireformen – for en tidsbegrenset periode (3 år) kunne bestå av 2 enmannspatruljer.

Reinpolitiet er av reindriften også etterspurt som en nasjonal ressurs, ved at de også har fremmet ønske om reinpoliti lenger sør i landet. Reinpolitiets patruljeområder i dag er på 62000 kvadratkilometer og strekker seg helt til Storfjord i Troms. Reindrifta har bl.a. utfordringer ved at bruksregler og at rettigheter/plikter i reindriftsloven ikke blir etterlevd av enkelte aktører i næringen. Dette skaper en uforutsigbar hverdag for de dette går ut over. I dag er reinpolitiet en buffer for at forhold ikke eskalerer til noe mer, enten i form av selvtekt eller straffbare forhold.

I ett helhetsbilde er oppfølging og kontroll av kjøring i utmark viktig i forhold til bevaring av beiteland og ro for reindrifta. Det er i stor grad i reindriftas interesse at Reinpolitiet forestår oppsyn/kontroll med motorferdselen i utmark hele året (dette er lett å forstå i perioder hvor reinen er særdeles sårbar, vanskelige beiteforhold, kalvingen osv.).

Omorganiseringen av Reinpolitiet virker og å være besluttet gjennomført uten at kommunene som blir berørt har blitt informert eller involvert. Dette kan virke uheldig da polititjenesten skal være til det beste for Finnmarks befolkning. For de ansatte så kom og politimesterens Innstilling til omorganisering på enkelte punkter svært overraskende. Dette da politimesteren beslutter løsninger som ikke har hatt flertall verken i prosjektrapporter eller fagforeninger.

NPL-Finnmark er bekymret for hvilke følger dette vil få bl.a. relatert til personalpolitikken og rekrutteringen til Reinpolitiet. Tjeneste knyttet i særdeleshet til reindrift og til redningstjeneste fordrer lang og praktisk erfaring fra ferdsel i Finnmarksnaturen. Geografisk lokalkunnskap er helt avgjørende viktig for i det hele tatt å kunne løse oppdragene.

I dag består Reinpolitiet av 15 tjenestemenn. Kun 2-to er under 40 år – og halvparten er over 50 år. Samtlige har årelang erfaring i bruk av Finnmarksnaturen, de er «fjellvante» og har alle en personlig interesse i bruk av naturen.

En logisk konsekvens av at Reinpolitiet sentraliseres til Tana, Karasjok, Kautokeino og Alta – er at det geografiske området tjenestemennene skal være kjent i og betjene – blir svært meget større. I tillegg vil midt- og Øst-Finnmark samlet sett ha 2 tjenestemenn mindre etter omorganiseringen. For de ansatte i reinpolitiet vil arbeidsdagene selvfølgelig i større grad medføre enda mer arbeidstid til reising, for å nå ut der det skjer.

På samme måte som i alt annet politiarbeid – så henger arbeidet Reinpolitiet utfører sammen i mange henseende og med svært mange forhold og aktører.

Det gjennomgående er at tjenesten til Reinpolitiet i det alt vesentlige er av forebyggende karakter. Vi ser derfor for oss at reinpolitiet også i fremtiden organisatorisk er plassert der det da er mest naturlig – i den enheten som omfatter det forebyggende arbeidet (FEFE – Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE). Reinpolitiet ble da også gjennom grundige prosesser i politireformen – klart avgjort å tilhøre denne forebyggende enheten (FEFE).

En flytting fra FEFE til den enheten som utøver vakt- og beredskapstjenesten fremstår ikke å være riktig. Det fremkommer ikke gode saklige eller fornuftsmessige gode argumenter for en slik overflytting. Erfaringsmessig vet en og at slik ressursoverføring over tid ender med at de tiltenkte primæroppgavene blir «spist opp» av vakt- og beredskapstjenesten.

Vi ser frem til å få kjennskap til hvordan omorganiseringen planlegges og er tenkt gjennomført i praksis. Fagforeningene har fått beskjed om at endringen skulle trå i kraft 1. november. I mediebildet fremgår det imidlertid at omorganiseringen skal skje ved årsskiftet. I motsetning til tidligere omorganiseringer så har vi foreløpig ikke fått noen signaler/planverk som sier noe om hvordan denne omorganiseringen i praksis er tenkt implementert/gjennomført.

NPL vil selvsagt følge politimesterens beslutninger lojalt!

Vi vil også følge utviklingen meget nøye.

for styret i NPL-Finnmark

Alf-Erling Isaksen

Kommentarer til denne saken