God helse gir
et godt liv

Arbeiderpartiets mål er å gjøre velferdsstaten sterkere. I kommunevalgprogrammet har vi sagt at Vadsø skal være et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap.

Eldre som ønsker å bo hjemme skal få lov til det så lenge som mulig, men når det oppstår et behov for sykehjem eller omsorgsbolig skal vi være klare og kvaliteten skal være høy. Tilbudet for eldre på sykehjem skal følges nøye opp, og helsetjenesten skal ved livets slutt gi god behandling og verdighet. Videre skal vi legge til rette for aktive og sosiale eldre enten de bor hjemme eller i omsorgsbolig eller sykehjem.

Vadsø Arbeiderparti sa i kommunevalgprogrammet 2019–2023 at vi ville:

• Tilby gode tjenester i kommunens regi
• Ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy
• Prioritere psykisk helsetilbud
• Sikre høy bemanning og god kompetanse blant ansatte
• Satse på forebygging og tidlig innsats, med bedre folkehelse og mer fysisk aktivitet
• Bedre mulighetene for at eldre kan bo i eget hjem så lenge som mulig
• Bedre mattilbudet til hjemmeboende
• Ferdigstille utbyggingen og modernisering av Helsesenteret
• Ta i bruk de ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet • Gi og utvikle kulturtilbud for eldre
• Inngå samarbeid med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som kan bidra i eldreomsorgen.

Hva har vi gjennomført i denne perioden?

På Helsesenteret ble det bygd nytt dagsenter til glede for de som hadde behov for et tilbud på dagtid. Ordfører Wenche Pedersen åpnet et flunkende nytt sykehjem 23. mai med rommelige og hyggelige lokaler med plass til alle som trenger det. Det jobbes nå videre med ombygging av Helsesenteret der det skal være tre rehabiliteringsplasser, to akuttplasser for rus/psykisk helse, to lindrende og seks sykestueplasser.

Det har vært negativt fokus i media på enkeltepisoder i omsorgen, men våre lokale helsepolitikere får mange flere positive enn negative tilbakemeldinger. Vi har fantastiske fagfolk som gjør en kjempejobb. Men også hos oss er bemanning og rekruttering den store utfordringen og vi må ha fokus på å beholde og rekruttere nye helsearbeidere.

Det blir stadig flere eldre i befolkningen og vi er glad for at kommune tenker nytt bla i forhold til å være offensive i bruken av velferdsteknologi.

Kommunen har en ny, oppdatert rusmiddelpolitisk handlingsplan innen rus- og psykisk helse.
Vadsø har ikke eget kommunalt lavterskel aktivitets-/mestringstilbud til denne brukergruppen men deltar i digitalt FACT-team Øst-Finnmark. Det er økning i omfang av henvendelser/henvisninger til psykisk helse- og rusarbeid knyttet til barn/unge. Ansvar for tjenester til barn, unge og voksne er samlet i en enhet.

Vadsø er en «Tidlig inn- kommune», «Av-og-Til kommune» og har lavterskel samtaletilbud til barn og unge med kort responstid «psykhjelpa». Vi har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner som nok må oppgraderes i neste periode.

Kommunen har god dekning av helsestasjons- og skolehelsetjenester, fysioterapi, ergoterapi og psykologtjenester. Kommunen har noe lavere dekning enn landsgjennomsnittet når det gjelder personell med videreutdanning innen rus og psykisk helse. Dekningen av personell med videreutdanning innen psykisk helse har gått jevnt ned de siste årene. Kommunen har ikke en frisklivssentral.

Kommunen har jevnlig gjennomført Ungdata- og brukerplan-undersøkelser, samt utarbeidet helseoversikt som benyttes som grunnlagsdokumentasjon i utarbeidelse av planer og strategier.

Frivillige fra lag og foreninger er svært aktive i eldreomsorgen; til stede på sykehjem og dagsenter i form av kulturtilbud og aktiviteter for demensrammede. Frivillighetssentralen gjør en fantastisk jobb med mange forskjellige arrangementer på dag- og kveldstid, de kjører ut mat i helger og på høytidsdager til de som bor hjemme, selger batteri til høreapparat og arrangerer datakurs for eldre.

Vår frivillige koordinator er selvsagt involvert i samhandlinga i frivilligheten sammen med lag og foreninger.

Utfordringene i vår kommune er økonomien. Det er også utenforskap og rekruttering. Kommunen jobber aktivt for å bedre økonomien, unngå utenforskap og å rekruttere personell med god kompetanse innen helse- og omsorgssektoren.

Hva tenker Vadsø Ap om neste periode?

Satse på velferdsteknologi – kjøpe inn systemer som gir bedre trygghet og pasientsikkerhet, samt utdanne helsepersonell til å bruke ny teknologi

Styrke psykisk helsetjeneste – Psykhjelpa – ungdom og unge voksne

Fortsatt sikre et godt mattilbud til hjemmeboende

Utvikle og bedre innholdet og servicen som tilbys i helsesenteret og de nye omsorgsboligene

Inngå samarbeid og skape samhandling med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som kan bidra i eldreomsorgen.

Arbeide for at det kan gis tilbud om flere spesialisthelsetjenester i kommunen

Vi må sørge for at alle innbyggerne har fastlege. I det forebyggende folkehelsearbeidet skal vi jobbe for en frisklivssentra som et forebyggende lavterskeltilbud til befolkningen

Jobbe med tiltak for at helsepersonell står lenger i sine jobber parallelt med rekruttering av fagfolk.