Kommunene får stadig nye og større oppgaver, uten at det følger med nye friske penger. Ambisjonene for tjenestetilbudet til kommunene overgår regjeringens investering i kommunal sektor. Dette tydeliggjøres av at stadig flere kommuner i Norge sliter med økonomien.

Sør-Varanger Arbeiderparti vil prioritere omsorgssektoren. Vi er et parti som er opptatt av resultater i omsorgstjenestene, fremfor skatteletter. De partiene som vil fjerne eiendomsskatten nå vil måtte kutte i tjenestetilbudene, fjerne stillinger eller begge deler. For Arbeiderpartiet er et forsvarlig tjenestetilbud viktigere enn skattelettelser.

I følge en befolkningsframskriving utarbeidet av SSB vil Sør-Varanger, i liket med resten av landet, få en betydelig høyere andel av eldre over 80 år de neste 20 årene. I dag er vi omtrent 400 eldre over 80 år i Sør-Varanger kommune. I 2040 er det anslått at vi er over dobbelt så mange (850).

Dette krever en kommune som allerede nå forbereder seg på et løft innen pleie- og omsorgssektoren. Men, en dobling i andel eldre fører nødvendigvis ikke til en dobling i behovet for omsorgstjenester. I 2040 er vi forhåpentligvis noe friskere i alderdommen grunnet forebyggende folkehelse- og livsstilstiltak, samt medisinske fremskritt. Ny velferdsteknologi gir også mulighet for å gi en trygg omsorg på en mer effektiv måte. Allikevel må vi forvente at behovet for omsorgstjenester vil gå opp betraktelig.

Hvordan står det til i dag? Sør-Varanger kommune kommer bedre ut enn før på kommunebarometeret 2019 utarbeidet av Kommunal Rapport, og vi topper NHOs Kvalitet19-undersøkelse når man ser på tjenesteeffektivitet i pleie og omsorgssektoren. Vi bruker en større andel av kommunebudsjettet på pleie- og omsorg enn sammenlignbare kommuner (KOSTRA analyse 2017), og vi får effektive og kvalitative gode tjenester (NHO Kvalitet-19).

I følge KOSTRA-analysen for 2017 utarbeidet av KS bor 15,6% av våre eldre over 80 år på institusjon. Dette er 2% over landsgjennomsnittet. 42,7 % av eldre over 80 år tilbys hjemmetjenester. Dette er også langt over landsgjennomsnittet (32,4%).

Om dette er fordi vi har lavere terskel enn andre kommuner for å tilby kommunale omsorgstjenester, eller om befolkningen i Sør-Varanger har et økt omsorgsbehov grunnet større grad av sykelighet er usikkert. Overnevnte rapporter kan også muligens gi et mangelfullt bilde av hele sektoren. Sannheten er at vi trenger mer kunnskap. Det bør være en prioritert oppgave fremover.

Det vi vet i dag, er at Sør-Varanger kommune sliter med å oppfylle noen av intensjonene og endringene i tjenestestrukturen som har kommet gjennom samhandlingsreformen som ble innført i 2012. I dag er det slik at en såkalt «utskrivningsklar pasient» fra sykehus vil medføre en kostnad på omtrent 4000 kr for hvert døgn vedkommende ligger på sykehus, i påvente av kommunal omsorgsplass. Sør-Varanger er blant de kommunene i Finnmark som mottar høyest regning fra Finnmarkssykehuset, fordi vi ikke klarer å skaffe til veie en omsorgsplass raskt nok.

Arbeiderpartiet i Sør-Varanger mener derfor at vi må begynne opptrappingen med å øke kapasiteten på korttidsplasser på sykehjem. Mange syke og eldre har behov for en sykehjemsplass de første dagene og kanskje ukene etter at de har vært til behandling på sykehuset, før de igjen kan bo hjemme. Andre trenger regelmessig avlastning på sykehjem, og kan bo hjemme i perioder. Her må vi finne løsninger som bedrer kapasiteten.

Vi vil ha aktive eldre, som får bo hjemme så lenge de kan, og vi vil bidra til å opprettholde den enkeltes funksjonsnivå, lengst mulig. Det gjør vi ved å styrke Dag- og aktivitetstilbud, og ved å fokusere på forebygging og rehabilitering gjennom styrking av fysio- og ergoterapitjenesten!

Den viktigste forutsetningen for en god og verdig omsorgstjeneste er ikke antall rom på sykehjemmet, eller antall kroner brukt i budsjettene. Det viktigste er at våre innbyggere, funksjonshemmede, syke og eldre, møter kompetente og trygge omsorgsarbeidere som trives og opplever mestring på jobben. Da vil brukerne av omsorgstjenester bli tatt godt vare på, og få oppleve den verdigheten de fortjener. Vi har mange dyktige omsorgsarbeidere i dag, og vi vil trenge flere i fremtiden.

Arbeiderpartiet vil derfor fortsette å øke antall lærlingeplasser i kommunen, samt jobbe for en årlig desentralisert utdanning av sykepleiere i Kirkenes. Vi er en utkantkommune i Norge, og må stå på for rekruttering av helsepersonell hver eneste dag! Sør-Varanger kommune må fortsette jobben med å omstille fra deltid til heltid. Heltidsstillinger og ei lønn å leve av skal være regelen for ansatte i vår kommune!

Vi mener at de store velferdsoppgavene, som helse- og omsorgstjenestene, skal ivaretas av det offentlige. Vi skal derfor ytterligere redusere bruken av private vikarbyrå og vi er mot at våre skattepenger skal fylle lommene til private velferdsprofittører.

Felleskapet skal løse de store oppgavene sammen. Det er best for de som trenger omsorg, og det er best for de som jobber i omsorgssektoren!

Stem Arbeiderpartiet! Godt valg!