Gå til sidens hovedinnhold

Åpner opp for betydelig vekst

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Maritimt Forum Nord er tilfreds med at den nye fiskeri- og havministeren har overtatt det konstitusjonelle ansvarsområdet for både sjømatnæringen og den maritime næringen.

Definisjonen av maritim næring inkluderer for første gang i historien også «den maritime del av havbruksnæringen». Som konsekvens bør den vedtatte nasjonale havbruksstrategien dermed endres i tråd med regjeringens nye ambisjoner og organisering.

Her har den nye fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran alle muligheter til å sette spor etter seg gjennom å gi et mer definert politisk innhold til området Maritim og Marin sektor.

Omfattende oppgaver

Med politisk innhold tenker jeg på de rent praktiske utfordringer i forbindelse med infrastruktur, tidsriktige havner, ladestasjoner/energiforsynings-løsninger, utdanning, verfts- og verksted funksjoner og lignende. Med definert ansvar tenker jeg på sikkerhet, overvåking, søk og redning. Den nye regjeringen har både muligheter, men også ansvar for å sette fotavtrykk innenfor disse områdene.

Den forrige regjeringen la 4. desember i fjor fram en Stortingsmelding om maritim politikk. (Maritim melding) Det er kanskje en overdrivelse å si at meldingen fikk veldig stor politisk oppmerksomhet. Nå kan statsråd Skjæran børste støvet av Stortingsmeldingen og iverksette tiltak som er i tråd med den nye regjerings ambisjoner.

Maritimt Forum Nord har jevnlig fremmet forslag i den retning som nå gir seg utslag i regjeringens nye ansvarsfordeling.

Vi er derfor tilfredse med at oppgaver som hører sammen skaladministreres og forvaltes under samme paraply for å gi den beste situasjonsforståelse. Flere viktige verktøy er nå flyttet over fra næringsministeren til fiskeri – og havministeren. Dette bør særlig riks- og regionpolitikere fra kyst- og Nord-Norge merke seg.

Vekst i nord er viktig for Norge

Norge har som ambisjon å femdoble produksjonen av laks og ørret i løpet av de neste 30 år. For kyst- og Nord-Norge blir det derfor enda viktigere å fokusere på de ambisjoner som er nedfelt i den nye regjeringserklæringen.

I Hurdalsplattformen har regjeringen Støre satt seg som mål å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og viser til at vi da er nødt til å utvikle eksisterende og nye næringer i havet. Norge er i dag verdens 4. største skipsfarts nasjon og verdens nest største eksportør av sjømat. Når vi vet at våre sjøarealer er omtrent sju ganger større enn våre landarealer er det lett å forstå at vi har muligheter som nesten ingen andre nasjoner har.

Det meste av vårt havareal befinner seg i nord. Derfor må norsk politikk i langt større grad rette blikket mot nord med fokus på de blå næringer. Dette kan gi landsdelen unike muligheter for vekst de kommende år.

Spesielt viktig vil det være å fokusere på potensialet til den maritime veksten som havbruksnæringen representerer. Det er her de største muligheten for Nord-Norge ligger.

Kan vokse på hverandre

Fiskeri- og havministerens løfter om å utarbeide egne næringsplaner for Norskehavet og Barentshavet er også tilfredsstillende. Det tror vi vil kunne bidra til et nødvendig løft og økt aktivitet i framtiden. Ved å se alle havnæringer sammen vil man kunne gi Kyst-Norge helt nye muligheter til at havnæringen i større grad kan vokse på hverandre.

Derfor åpner den nye ansvarsoverførselen fra næring til fiskeri og hav for en betydelig vekst i årene som kommer.

Kommentarer til denne saken