Det har vært mye meningsutveksling i det offentlige rom om behovet for nye kraftlinjer i stamnettet i Finnmark. Det er nødvendig av hensynet til forsyningssikkerheten spesielt i Øst-Finnmark, hevdes det. Statnett har også sendt på høring flere av disse linjene. Det dreier seg om linjene fra Skaidi og nordover/østover. Prosjektet er delt i tre: linjene Skaidi – Hammerfest, Skaidi – Adamselv og Adamselv – Varangerbotn. Fra noen hold er det vektlagt at alle disse linjene må ha kapasitet på 420kV, noe som Statnett også søker om, mens andre mener at 132 kV absolutt vil være nok. Statnett jobber nå med å utrede disse linjene og dessuten søke konsesjon. På Statnett sin hjemmeside kan man lese flg.:

«Ny 420 kV ledning fra Skaidi til Varangerbotn vil bli konsesjonsøkt todelt; første del fra Skaidi til Adamselv er begrunnet i forsyningssikkerhet og økt forbruksutvikling i Øst-Finnmark, mens siste del fra Adamselv til Varangerbotn vil utløses for å tilknytte konsesjonsgitt vind på Varangerhalvøya.»

Her står det jo helt klart at linja østover fra Adamselv er begrunnet i vindkraftutbygging. Det er ikke forsyningssikkerhet som ligger bak planen om denne linja.

Mine spørsmål til Statnett er derfor:

Hva er realismen i å bygge 420kV linjer østover fra Skaidi begrunnet i forsyningssikkerhet? Vil en linje på 132Kv på strekningen Skaidi – Adamselv være tilstrekkelig? Hva med linja Skaidi-Hammerfest, hvordan begrunnes bygging av 420kV linje til Hammerfest?

Et lite ekstraspørsmål: Hva skal til for at linja til Nordkynn fornyes av Statnett som en del av stamnettet? Det er helt opplagt behov for omfattende fornyelse av denne linja jf. alle strømbruddene til Nordkynn de siste årene.