Undertegnede fagforeninger ønsker å gi følgende innspill til hovedoppslaget i Finnmarken 7. april 2022: «Ansettelser kan ha vært ulovlig».

Vi er ikke kjent med at de tillitsvalgte har vært involvert i prosessene hvor åremålsstillinger har blitt faste. I lys av fylkeskommunens økonomiske situasjon er det interessant at stillinger på åremål har blitt faste. Det synes som det har vært vanlig lønnsutvikling uten tydelig bortfall av åremålstillegget som var innbakt i åremålsstillingene.

Vi etterlyser åpenhet i tilsettingsprosesser, og at de gjøres i henhold til gjeldende lovverk. Slik vi oppfatter det skal offentlige lederstillinger lyses ut, slik at alle kvalifiserte søkere kan melde sin interesse jfr. Hovedtariffavtalen kap.1 pkt. 2.2. Det er vanskelig å se at en åremålsstilling automatisk skal bli en fast stilling, uten utlysningsprosesser. Politiske vedtak for å unngå drøftingsplikten, er ikke innenfor. Vi ønsker å bevare den norske modellen i arbeidslivet.

Når dette kommer i tillegg til at andre lederstillinger på lavere nivå i fylkeskommunen har fått midlertidige lønnsfastsettelser som kan forsvinne i oppsplittingen, kan man lure på om det opereres med ulike regelsett ut fra hvor tett de ansatte er på fylkesrådet. Vi har faste stillinger med midlertidig lønn, vi har åremålsstillinger med åremålsstillegg, som blir fast, men med åremålstillegg.

Vi har ikke startet innplasseringsprossesen av ledere og ansatte, og vi har heller ikke på plass en ansattgaranti i de to nye fylkene. Betyr fylkesrådsavgjørelsen at innplasseringen og ansattgarantien er på plass for topplederne?

Dette er ikke første gang fylkeskommunen velger å overse regelverk rundt midlertidige stillinger. Det er flere lederstillinger som har blitt tildelt uten at avtaleverket har vært fulgt. Fagforeningene ønsker ikke midlertidighet, men ryddige og åpne prosesser som følger avtaleverket.

Vi forventer at fylkesrådsleder svarer ut saken.

Egil Ørjan Thorsen, tillitsvalgt for Samfunnsviterne, Vadsø

Maj Liz Berget, tillitsvalgt for Naturviterne, Vadsø

Ronald Pedersen, hovedtillitsvalgt for Econa, Tromsø

Arne-Hugo Hansen, hovedtillitsvalgt for Norsk Lektorlag, Tromsø

Kjetil Helstad hovedtillitsvalgt for Samfunnsøkonomene, Tromsø

Frode Mikalsen, hovedtillitsvalgt for Tekna, Tromsø

Charlotte Johansen, hovedtillitsvalgt for NTF, Harstad

Tor Fredrik Olsen, tillitsvalgt for Delta, Vadsø

Anne-Karine Markeng Melsom, hovedtillitsvalgt for akademikerforbundet, Vadsø

Ingrid Israelsson, hovedtillitsvalgt for NITO, Hammerfest