Har sendt klage på skolenedleggelse

FAU-LEDER: Jeanette Tiberg er leder for FAU ved Kåfjord skole.

FAU-LEDER: Jeanette Tiberg er leder for FAU ved Kåfjord skole. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Gir seg ikke i kampen om å bevare Kåfjord skole

DEL

Kommunestyret i Alta vedtok i desember å legge ned Kåfjord skole.

Etter det tok Kåfjord bygdelag opp igjen planene om Haldde Montessoriskole.

Samtidig har ikke krefter i Kåfjord gitt opp kampen om å bevare dagens Kåfjord skole.

Sendt klage

Leder Jeanette Tiberg og foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Kåfjord skole har klaget på vedtaket om nedleggelse av skolen.

Klagen begrunnes i korthet slik:

  • Det er ulovlig å legge ned en skole som en ren budsjettsak hvor formålet kun er økonomisk besparelse (Kommuneloven, § 46 og 47).
  • Skolen er lagt ned som et økonomisk sparetiltak, mens saksframlegget i seg selv påpeker usikkerhet omkring det reelle innsparingspotensialet.
  • Vi kan ikke se at hensynet til barns beste er tilstrekkelig utredet i saksframlegget, noe som er lovpålagt i alle kommunale vedtak som berører barn (Barnekonvensjonen, artikkel 3). Det er ikke synliggjort eller dokumentert hvordan våre barn vil få et like godt, eller fortrinnsvis bedre tilbud, på mottakerskolen som det de har ved nærskolen. Det framstår derimot som åpenbart at kommunens hovedformål er å spare penger.
  • Ifølge Finnmark fylkeskommunes plan for retningslinjer for skoleskyss (kap. 2.2.2) skal fylkesmannen konsulteres i forhold til spørsmål om skoleskyss før kommunen treffer vedtak om endringer i skolestruktur. Dette vedtaket vil føre til en endring i strukturen som vil gi en total reise- og ventetid for våre barn som ikke er akseptabel.
  • Vi som rådsorgan / høringspart er verken tilskrevet direkte, eller blitt tatt med på råd i forkant av vedtaket for å se på alternative løsninger. Dette finner vi urimelig i.o.m. at resten av Altas skolestruktur skal utredes og behandles i forbindelse med en egen struktursak.
  • Administrasjonen har lagt føringer for at våre barn nå skal sokne til Gakori skole. Vi er kritiske til at man bare vedtar ovennevnte vedrørende opptaksområder i en budsjettsak, uten å forhøre seg med de berørte omkring endringer i kretsgrensene først. Endringer i forskrift om kretsgrenser skal utredes og behandles i kommunens hovedutvalg for oppvekst- og kultur.
  • Høringsfristen var så kort at de folkevalgte ikke på noen måte har hatt rimelig tid på seg til å gå igjennom vårt høringssvar og vurdere dette på en skikkelig måte i.h.h.t. god forvaltningsskikk (Forvaltningsloven, kap. VII).

Saksbehandlingsfeil

Jeanette Tiberg og FAU ved Kåfjord skole avslutter brevet slik:

– En samlet foreldregruppe, og småbarnsfamilier med barn under skolealder bosatt i skolekretsen, ønsker veldig sterkt å beholde nærmiljøskolen i Kåfjord. Vi oppfatter at det er gjort flere saksbehandlingsfeil i forbindelse med prosessen omkring nedleggingen, og imøteser derfor en grundig gjennomgang av denne.

– Arbeiderpartiet (som er det største posisjonspartiet i Alta, journ.anm.) gikk til valg på nærskoleprinsippet, og så er de med på å legge ned Kåfjord skole, sier Jeanette Tiberg til iFinnmark.

– Jeg vet ikke om vi skal si at vi er lurt, men vi er i hvert fall ikke blitt hørt, sier hun.

Lovlighetskontroll

Rikke Syvertsen Raknes som nylig begynte som kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune, opplyser til iFinnmark at kommunen nå jobber med å sende saken som lovlighetskontroll til Fylkesmannen i Finnmark.

– Vi jobber nå med å finne fram dokumenter fra nå og de tidligere gangene det er foreslått å legge ned Kåfjord skole, sier Raknes.

Ikke lenge etter at kommunestyret vedtok å legge ned Kåfjord skole, innstiller Alta kommunes administrasjon på at det bygges en skolerigg ved Saga skole til fire millioner kroner.

Det forsvarer Rikke Syvertsen Raknes.

– Vi var nødt til å finne løsninger på østsiden der det er trykk på elever. Dette gjelder ikke bare penger, men man må se hvor det er utbygging og blir bosatt flere mennesker. Det er i øst at trykket er, sier Raknes.

Ber om lovlighetskontroll

Venstres kommunestyregruppe har bedt om lovlighetskontroll av vedtaket om å legge ned Kåfjord skole.

I kravet underskrevet av Trine Noodt, Eilert Isaksen-Warth, Raymond Londal og Per-Tore Bech Nygård, står det at vedtaket ikke er lovlig på følgende punkter:

  1. Det er krav om at barns beste skal vurderes i saker som omhandler skolenedleggelser. Barns beste er verken omtalt, utredet eller vurdert i fremlagt forslag for kommunestyret.
  2. Det er krav om at nedlegging av skoler skal behandles som egen sak. I denne saken er det behandlet som en del av årsbudsjettet (med de bindende virkninger et årsbudsjett har). Dette er ikke i samsvar med loven.
  3. Prosessen er ikke i tråd med Utdanningsdirektoratet sine retningslinjer for endring av skolestruktur. Konsekvensutredning (pedagogisk, samfunnsmessig og økonomisk) er ikke gjennomført, høringsrunde er ikke på 2 måneder som anbefalt, og kommunestyret har ikke fått forelagt seg saken for behandling før vedtak om skolenedleggelse fant sted.

Artikkeltags