Bjørn Atle Hansen la i dag frem sitt budsjettforslag og økonomiplan i formannskapet. Her er det foreslått å legge ned Kåfjord sykehjem fra sommeren 2018.

Totalt kan 150 årsverk bli berørt av omstillingen.

Kåfjord sykehjem sysselsetter 19,81 årsverk.

Avdelingsleder Mariann Alexandersen ved Kåfjord sykehjem sier de ansatte foreløpig tar saken med ro.

– Det er et forslag. Det er ikke vedtatt, sier hun.

– Er det mye snakk om dette blant ansatte og pasienter?

– Vi har ikke fokusert på det. Vi fokuserer på daglig drift og å gjøre det best mulig for beboerne. Så får vi ta dette når det kommer. Det er viktig at drifta går som vanlig, sier hun.

Øker lånegjeld

I budsjettforslaget går det også frem at kommunen planlegger å øke lånegjeld per innbygger fra dagens 72.298 til 111.670.

Fra 2018 går man i gang med omstillingsprosjektet som altså tar sikte på å ta drastisk ned antall årsverk i kommunen.

Av de overordnede strategiene, legger rådmannen blant annet opp til satsing på å dyrke Alta som ledende kompetanseby i nord og knutepunkt for kompetanse i Finnmark, attraktiv universitetsby, en god grunnskole, satsing på verdiskapning og sysselsetting, og å bygge Alta som regionsenter, går det frem av budsjettforslaget.

Det er også tydelig at Alta er avhengig av sterk befolkningsvekst fremover.

– Statistikk for de siste 35 år viser betydelige årlige svingninger i netto flytting, og at det er fødselsoverskuddet som har vært motoren i Altas befolkningsutvikling. Både fødselsoverskuddet og netto innflytting tok seg opp i 2016. Vi er avhengig av fortsatt høye fødselstall og en god netto tilflytting hvis vi skal oppnå den befolkningsveksten vi ønsker, skriver rådmannen i forslaget.

Kutt på oppvekst og kultur

Rådmannen foreslår en rekke endringer innenfor oppvekst og kultur. Det er foreslått kutt av fire lærerstillinger, en stilling i voksenopplæringen og nedleggelse av Gakori barnehage.

Man foreslår at kommunen avslutter leieforholdet ved gamle Park Hotell og legger ned bofellesskap for enslige mindreårige. Man vil også slå sammen Talvik skole og barnehage til et nærmiljøsenter, samle Rafsbotn og Leirbotn oppvekstsenter under felles ledelse, nedbemanning i flyktningtjenesten og legge ned en avdeling i Aronnes barnehage.

På helse og sosial planlegges det blant annet kutt av en stilling, flyktningehelseressursen reduseres, en stilling kuttes på drift av NAV-kontor, samt kutt av en administrativ stilling på helse.

Det er i tillegg foreslått kutt av en stilling på samfunnsutvikling og tre stillinger på Drift og utbygging. Rådmannen foreslår også salg av bygg.

Vil leie inn eksperter

80 millioner kroner kan bety kutt av 150 stillinger.

– 80 millioner kroner er rundt 150 stillinger, sier Ole Steinar Østlyngen (Ap) formannskapet. Han er også leder i økonomiutvalget i Alta kommune.

Alta kommune skal engasjere Agenda Kaupang for å få orden på økonomien innen helse og sosial.

– Vi skal engasjere Agenda Kaupang, dem er eksperter innen helse og sosial, som kan gå i dybden, og se på hva vi gjør galt, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.

LES MER: Rådmannen om sjokkunderskuddet: – Ikke bærekraftig med 10 prosent sykefravær