Vargsundexpressen – et gode eller en ulempe, ei politisk vurdering basert på fakta

BER OM KUTT: Reidar Johansen ber om kutt av VargsundXpressen fra juli.

BER OM KUTT: Reidar Johansen ber om kutt av VargsundXpressen fra juli.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

- Skuffende å se at Tommy Berg støtta Høyre-sida sin argumentasjon utfra et reint Alta-perspektiv.

DEL

MeningerFylkestingets debatt 8. desember vitnet med få hederlige unntak om en forbausende mangel på innsikt i saken, konsekvensene for det øvrige rutemønsteret, for økonomien, og ikke minst det distriktspolitiske perspektivet. Det får vi leve med. Vi har fått de politikerne vi har valgt.

Først; dagens hurtigbåter, tross miljøkrav, er nest etter fly det mest miljøfiendtlige samferdselsmiddelet vi har i utslippssammenheng. Hurtigbåtene representerer tross dette en samferdselsmessig revolusjon for de som er totalt avhengige av båt.

Dernest; økonomisk er det i dag ingen hurtigbåtruter som går med overskudd. Selv ikke i de mest befolkningstette områder på Østlandet eller på Vestlandet finnes slike ruter. Ruter blir heller avviklet enn igangsatt. Sjølsagt kan en bruke prismekanismene å få rutene lønnsomme, men det vil ha noen andre konsekvenser.

Vargsundexpressen blei vedtatt innført som ei prøveordning i 2016. Det var i hovedsak Alta kommune, sentrale fylkestingspolitikere og samferdselsadministrasjonen som argumenterte sterkt for denne. Det primære målet var adkomst til sykehuset i Hammerfest, felles bolig- og arbeidsmarked og flyplassen i Alta. Alta havn har i lang tid arbeidet strategisk for å flytte viktige deler av hurtigbåttrafikken med nav i Alta havn. Rotasjon 1 er retta mot bruken av sykehuset, rotasjon 2 er retta mot bruk av Alta lufthavn sett fra et Hammerfest-perspektiv.

Pasientreiser ville ikke støtte rotasjon 2 pga at så få brukte båten. De 7 første månedene i 2016 var det kun 20 prosent av pasientene med følge som brukte båten fra Alta/Kautokeino til sykehuset i Hammerfest. 80 prosent brukte andre framkomstmidler. Det er ren luksus og opprettholde ruta siden bare 1 av 5 pasienter med følge fra Alta/Kautokeino  velger å bruke båten. Her kunne egne busser vært satt inn. Noe som ville vært langt billigere og miljøvennlige, samt at folk har kommet rett til sykehusdøra.

TØI advarte klart mot å tro på ei hurtigbåtrute satt opp mot muligheten til å bruke bil og/eller buss. Mange distriktskommuner, bygdelag og publikum advarte likeså ut fra reine fordelingsmessige argumenter,  og de påpekte de mange negative konsekvensene dette ville få for det øvrige rutetilbudet  utfra fylkeskommunens vanskelige økonomiske situasjon. Og de fikk helt rett !

Anbudsprosessen foregikk i et «lukka» rom der publikum og berørte bygder og kommuner i liten grad fikk innsyn og påvirkningsmulighet. Og når anbudet var behandlet og vedtatt,  var de samme gruppene avskåret fra å påvirke resultatet i særlig grad.

Dette skapte stor frustrasjon, sinne og sterke reaksjoner fra  alle berørte parter i Loppa, Hasvik, Kvalsund, Hammerfest og Måsøy kommuner.  Den opphetede debatt som har foregått det siste året må forståes på denne bakgrunn.

Fra Loppa og Hammerfest SV sin side som konsekvent har argumentert mot Vargsundexpressen, var det på den ene sida godt å se at SV i fylkestinget representert ved Johnny Ingebrigtsen fulgte opp vår henstilling om å stoppe rotasjon 2. Det var imidlertid skuffende å se at Tommy Berg støtta Høyre-sida sin argumentasjon utfra et reint Alta-perspektiv. Det vitner om en total mangel på politisk forståelse for hvilke samferdselsutfordringer de samfunn har,  som er totalt avhengig av hurtigbåt. Dette er ikke SV-politikk i noen forstand!

Så skal det være sagt; gitt at alle økonomiske forhold var på plass, sett bort fra miljøpolitiske hensyn, så skulle vel alle applaudert en hurtigbåtforbindelse mellom Hammerfest og Alta,  gjerne ei rute hver time. Men slik er ikke virkeligheten. Finnmarks fylkeskommune har ikke god økonomi. Fylkeskommunens heading i alle sammenheng er kutt, kutt og kutt. I en slik situasjon blir ei prioritering av et rutetilbud som både er kostbar og skaper store problem i form av kutt og endringer for en rekke andre lokalsamfunn, som er totalt avhengig av båten, fullstendig feil ! Ennå verre blir denne prioriteringer når dette blir gjort i et samband som har 2 – 3 andre alternativer. Mange øysamfunn og bygder skulle ha gitt alt for å få veisamband i stedet for hurtigbåt og ferger.

Passasjertall i august-16: Vargsundekspressen fraktet kun 167 flere passasjerer enn Loppaekspressen. Sammenligner vi trafikken med folketallet båtene har som omland, fraktet  Loppaekspressen ca. 155 prosent av folketallet og Vargsundekspressen kun  ca. 5 prosent (Hammerfest,Alta,Kautokeino). Dette viser hvor behovet er desidert størst, og at Vargsundekspressen er en enorm sløsing med samferdselsmidler. At noen kaller båten en success er totalt ubegripelig.  Troms fylke har egne busser som forer UNN med pasienter. Hvorfor gjør ikke FFK det ? Pengene ligger i en båt som nesten ingen bruker sett i forhold til det omland den skal betjene, og som heller ikke frakter 1 kg gods.

Kostnaden ved Vargsundexpressen er totalt et sted mellom 17.5 og 20 millioner. Når noen er hekta på tallet 2.5 millioner for 2. rotasjon og bruker det som et politisk styringsinstrument, så glemmer en at kostnaden ved å etablere rotasjon 1 allerede har medført inntil 15 millioner i kostnad. Sett i et totalt kostnadsbilde – gitt anbud og fylkeskommunens økonomiske situasjon – så måtte og må dette få konsekvenser for øvrige  hurtigbåttilbud.

Kostnadsvurderingene av hurtigbåt kontra buss fremstår som noe merkelige.  Kostnadsnøklene  jfr SSB, dokumenterer at hurtigbåt er langt dyrere enn buss. Enkelte rapporter sier  5 - 10 ganger dyrere. Vi aksepterer ikke samferdselsadministrasjonens omtrentlige påstand om at det eneste en buss vil spare og bidra med,  er «ei pølse til publikum på Skaidi». Dette oppfatter vi som useriøst fra Varsi’s side,  og en frekkhet i sær mot Kvalsunds befolkning som nå er tvunget å dra til Hammerfest for å ta båten til Alta. For øvrig er det interessant å merke seg at Hammerfestinger nå – ut fra reint praktiske hensyn – i større grad ser ut til å bruke egen lufthavn enn å dra til Alta.

Vi er mot hele Vargsundexpressen. Det er feil prioritering av fylkeskommunens penger, og feil prioritering av samferdselsressurser. Men som et kompromiss har vi imidlertid pekt på at ved å kutte rotasjon 2 så opprettholder vi «sykehusbåten» fra Alta til Hammerfest, samtidig så frigjør vi båtmateriell til å bruke (innafor anbudsavtalene som bygger på en prøveperiode med evaluering og eventuelle endringer) i de områdene som har størst behov for et bedre tilbud; Vestre Loppa og godsfrakt Akkarfjord/Sandøybotn.

Vi registrerer avslutningsvis at den manglende evnen til å tenke utover Alta kommunes grenser i denne saken i stor grad får styre debatten. En del Hammerfestinger bruker Vargsundexpressen. Den er utvilsomt et flott tilbud til befolkninga både i Alta og Hammerfest. Men  i  den store prioriteringa av samferdselsmidler så kan vi ikke la denne type behov og målsetninger for det de to største byene styre debatten. Den utfordringa har dessverre ikke noen av de to store grupperingene i fylkestinget tatt inn over seg. Man har bare utsatt saken.

Artikkeltags