Finnmarkssykehuset gikk 17,9 millioner i minus

Styreleder Harald Larssen og direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset. Foto: Oddgeir Isaksen

Styreleder Harald Larssen og direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset. Foto: Oddgeir Isaksen Foto:

Færre fristbrudd, men noe flere deltidsansatte.

DEL

Finnmarkssykehuset har lagt frem tall for 2018.

Det går frem i foretaktes rapport, at det var 106.656 konsultasjoner totalt.

Klinikk Hammerfest har hatt en økning i pasientkontakter og polikliniske konsultasjoner/dagbehandling på henholdsvis 1.643 og 1.505, mens klinikk Kirkenes har hatt en nedgang på henholdsvis 3.282 og 3.024. 

– En viktig årsak til denne nedgangen i Kirkenes er forsinkelsene i byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus, hvor forskyvning av innflytting har ført til lav aktivitet i lengre perioder, sier Eva Håheim Pedersen, adm. dir ved Finnmarkssykehuset, i en pressemelding.

Innenfor frist

Finnmarkssykehuset rapporterer også om 40 prosent færre fristbrudd fra 2017, og at ventetiden på 54 dager, er godt innenfor kravet på 60 dager. Det er også nedgang fra 55 året før.

Det ble totalt gjennomført 3.678 operasjoner.

Økonomisk gikk det noe verre enn forventet. Det var satt et mål på 24 millioner i overskudd, men det regnskapsmessige underskuddet endte i 2018 med -17,9 millioner kroner.

– Foretaket hadde et negativt resultat for 2018 på 17,9 MNOK og innfridde ikke kravet fra Helse Nord HF på 24 MNOK. Det er fortsatt økonomiske utfordringer knyttet til kjernevirksomheten og tiltaksplaner som er iverksatt følges opp med stor oppmerksomhet og nye tiltak blir iverksatt ved behov.

Deltidsansatte gikk opp

– Foretaket når de målkrav som er satt om deltidsstillinger og legger til rette for 100% stillinger der det er mulig. Fra 2017 til 2018 gikk antall deltidsansatte litt opp. Andel deltidsansatte var 19,6 %, mot 19,04% på samme tid i 2017, heter det i rapporten.

De samlede investeringene i 2018 utgjorde 485 millioner kroner, hvorav 211 og 193 millioner kroner til henholdsvis Nye Kirkenes Sykehus og klinikk Alta.

– Det er iverksatt tiltak for å bedre likviditeten i 2019, melder foretaket i en pressemelding.

– Finnmarkssykehuset har kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot kravene i oppdragsdokumentet gjennom hele året. Samlet sett vurderes oppdraget for 2018 som innfridd i henhold til de fleste av målsetningene. Oppdrag som ikke er fullført i 2018 vil videreføres i 2019, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

Artikkeltags