Alle domstoler i Finnmark skal bestå

Trine Noodt.

Trine Noodt. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Stortinget har vedtatt en ny og moderne domstolsstruktur. For Venstre har det vært viktig å øke rettssikkerheten i domstolene i hele landet, også i nord.

Norske domstoler er gjennomgående gode og nyter høy tillit. Slik må det også være i framtida. Selv om domstolsstrukturen moderniseres, opprettholdes alle dagens domstoler og jordskifteretter. Et viktig poeng er også at domstolene i distriktene skal ha minst samme bemanning som i dag. Venstre og regjeringen satser på kompetansearbeidsplasser i distriktene.

Det er bra for innbyggerne, fordi det styrker rettsikkerheten og reduserer saksbehandlingstiden. Det opprettes også over 50 nye dommerstillinger.

Vi har noen utfordringer som må løses: Vi vet at det er vanskelig å rekruttere dommere i en del små tingretter. Sakene er ofte skjevt fordelt mellom by og land. Saker avgjøres ulikt fra domstol til domstol. De minste domstolene er sårbare for sykdom og inhabilitet.

Derfor samler vi nå flere domstoler i større rettskretser, slik at dommerne kan ta saker ved flere tinghus innenfor sin rettskrets. Dermed kan sakene fordeles mer likt mellom tinghusene innenfor samme krets. Alternativet er å la distriktsdomstolene fortsette å drive som i dag med ledig kapasitet og økende rekrutteringsproblemer.

Rettskretser slås sammen, men som sagt: ingen domstoler skal legges ned. Endringene er nødvendige, selv om Senterpartiet stritter imot. Dersom vi lar være å ruste samfunnsinstitusjonene våre for framtida, vil de forvitre.

Venstre mener det er viktig å ta vare på fordelene med en geografisk spredd struktur. Vi registrerer at Sp, Ap og Sv forsøker å fremstille en sammenslåing av rettskretser som nedlegging av domstoler og at begrepet rettssted betyr avdelingskontor, men det stemmer ikke. I den nye domstolsstrukturen er alle domstolene innenfor en rettskrets likeverdige - det skal ikke være et hovedkontor med underliggende avdelingskontor.

Enigheten mellom regjeringspartiene og Frp innebærer også en endring av rettskretsene i Finnmark. Vi vil understreke at dette ikke skal innebære noen svekkelse av den samiske dimensjonen i domstolen - tvert imot er formålet å styrke det kompetansemiljøet som finnes i Tana og dermed også rettssikkerheten for den samiske befolkningen. Domstolene i Vadsø, Tana, Alta og Hammerfest skal bestå, bemanningen skal opprettholdes og den særskilte kompetansen og samiske dimensjonen skal videreutvikles og komme enda flere innbyggere til gode. Å kunne bruke sitt eget språk i retten og å dømmes av likemenn er grunnleggende viktig for rettsikkerheten.

Det har dessverre over tid vært nedgang i saksmengden i Indre Finnmark tingrett i Tana. Det er derfor viktig at flere saker kan behandles i domstolen i Tana, for at dette viktige fagmiljøet skal kunne videreutvikles. Det kan gjøres ved å utvide rettskretsen, ved at saker lettere kan overføres fra andre rettskretser, og ved at nye oppgaver tilføres.

Vi må sikre at også saker med samiske interesser behandles av dommere og domstoler som oppfyller de samme høye krav til kvalitet som i andre saker. Dette stiller krav til kunnskap om same- og urfolksrett i domstolene og kjennskap til de samiske språk, samisk kultur og de samiske samfunnene. Slik kompetanse krever kompetansebygging, og denne kompetansebyggingen må ligge til den enkelte dommer, den enkelte domstol og til Domstoladministrasjonen gjennom sentrale kompetansetiltak. Kompetansebygging krever også systematisk og langsiktig arbeid for å øke rekrutteringen av medarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse til domstolene. Dette må videreutvikles slik at dette kan være et nasjonalt kompetansesenter for framtida.

Regjeringen vil i sitt videre arbeid med oppfølgingen av domstolskommisjonens siste delutredning følge opp med flere tiltak som kan styrke den samiske dimensjonen i rettsvesenet generelt, og kompetansen i domstolen i Tana spesielt. Vi har særlig forventinger til lovendringer som vil gjøre det lettere å overføre saker mellom domstoler på bakgrunn av samiske hensyn. Dette vil øke sakstilgangen og aktiviteten i domstolen i Tana og være viktig for å styrke rettsikkerheten for den samiske befolkningen i hele Finnmark, og i landet for øvrig.

Venstre er glad for at vi har fått på plass en ny domstolsstruktur. Vi sikrer god kompetanse i domstolene og kompetansearbeidsplasser i hele landet. Vi sørger for at bemanningen av domstolene i distriktene minst blir opprettholdt som i dag. Vi slår fast at vi skal ha politisk styring med eventuelle framtidige endringer i domstolstrukturen. Slik trygger vi rettssikkerheten til hver enkelt, uansett hvor du bor, i dag og i framtida.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken